1. októbra 2018

Politika ochrany osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov pre webovú lokalitu https://www.jeunesseglobal.com/sk-SK  je uvedená nižšie. Právnické osoby zodpovedné za spracovávanie údajov získaných prostredníctvom hore uvedenej webovej lokality sú:

V súvislosti so zakúpením produktov a uzavretím zmluvy s distribútorom:

Jeunesse Global Europe Ltd.
Frodsham Business Centre, 
Bridge Lane, 
Frodsham, 
Cheshire, WA6 7FZ
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

V súvislosti so spracovávaním ďalších údajov, konkréte s výpočtom provízie:

Jeunesse, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
Spojené štáty americké
(ďalej uvádzané ako: Jeunesse)

Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese:

SBS DATA PROTECT GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Riaditeľ: Thilo Noack
[email protected] 

Ak si chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany údajov alebo ak máte otázky o používaní, získavaní alebo spracovávaní vašich osobných údajov, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese: [email protected]

1. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Našou prioritou je ochrana dôvernosti osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a ich ochrana pred neoprávneným prístupom. Preto používame najmodernejšie štandardy zabezpečenia, aby sme zaistili maximálnu ochranu vašich osobných údajov.

Ako spoločnosť, ktorá sa riadi súkromným právom, sa na nás vzťahujú ustanovenia európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a nariadenia o ochrane údajov príslušného členského štátu EÚ. Spoločnosť navyše dodržiava rámcovú dohodu o Štíte na ochranu osobných údajov medzi USA a Európskou úniou a získala potrebné certifikáty. Preto sa spoločnosť Jeunesse zaväzuje dodržiavať normy a požiadavky európskeho zákona o ochrane údajov. Ďalšie informácie nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRdWAAW&status=Active

Zaviedli sme opatrenia na technickej a organizačnej úrovni s cieľom zabezpečiť dodržiavanie nariadení a požiadaviek o ochrane údajov našou spoločnosťou aj našimi externými poskytovateľmi služieb.

2. Prístup k údajom

Ak budete našu webovú lokalitu používať výlučne na informačné účely, teda ak sa nezaregistrujete a neposkytnete nám ďalšie údaje, budeme získavať len osobné údaje, ktoré nášmu serveru zasiela váš prehliadač. Ak si budete chcieť našu webovú lokalitu prezerať, budeme získavať nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky potrebné, aby sme vám našu webovú lokalitu zobrazili a garantovali stabilitu a zabezpečenie:

 • • vaša adresa IP,
 • • dátum a čas požiadavky,
 • • rozdiel medzi časovým pásmom a koordinovaným svetovým časom (UTC),
 • • obsah požiadavky (aktuálna stránka),
 • • stav prístupu/kód stavu protokolu HTTP,
 • • príslušný objem prenesených údajov,
 • • webová lokalita, z ktorej pochádza požiadavka,
 • • váš prehliadač,
 • • váš operačný systém a jeho rozhranie,
 • • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Pretože náš webový server ukladá tieto údaje oddelene od ostatných údajov vo formáte webových denníkov W3C s formátom súboru rozšíreného denníka, nie je možné, aby sme tieto údaje priradili konkrétnej osobe. Tieto údaje sa používajú na monitorovanie a správu výkonu a spoľahlivosti nášho webového servera. V prípade podozrenia na podvodné konanie na našej webovej lokalite sa môžu tieto webové denníky použiť na overenie činností anonymného používateľa.

Analýza údajov je v rámci oprávnených záujmov spoločnosti Jeunesse. Právnym základom je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno f nariadenia GDPR. 

3. Súbory cookie

Okrem hore uvedených údajov sa počas používania našej webovej lokality budú do vášho počítača sťahovať a ukladať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené na pevnom disku so spusteným prehliadačom, ktorý používate na návštevu webových lokalít, a ktorý odosiela konkrétne údaje subjektu, ktorý súbor cookie nainštaloval. Súbory cookie nemožno použiť na spustenie programov ani zanesenie vírusov do vášho počítača. Používajú sa na zlepšenie on-line používania tak, že ho robia celkovo jednoduchším a efektívnym.

Naša webová lokalita používa nasledujúce súbory cookie a ich rozsah a funkcie sú vysvetlené nižšie:

 1. Dočasné súbory cookie sa automaticky odstránia, keď zavriete prehliadač. K nim patria konkrétne súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie stiahnu do vášho počítača tzv. ID relácie, ktoré umožňuje priradiť rôzne požiadavky vášho prehliadača spoločnej relácii. To zjednodušuje rozpoznanie vášho počítača pri návrate na našu webovú lokalitu. Súbory cookie relácie sa odstránia, keď sa odhlásite alebo zavriete prehliadač.
 2. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po uplynutí uvedeného času, ktorý sa môže pre jednotlivé súbory cookie líšiť. Tieto súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť pomocou nastavení zabezpečenia prehliadača.
 3. Súbory cookie tretej strany ukladajú do počítača používateľa externí poskytovatelia, nie spoločnosť Jeunesse, a môžu sa načítať v počítači distribútora pri budúcej návšteve webovej lokality. Na rozdiel od súborov cookie, ktoré používa samotná spoločnosť Jeunesse, ide o poskytovateľov služieb, ktorí hlavne získavajú údaje o používateľoch, ktoré sú potrebné na reklamné a marketingové účely.

Nastavenia svojho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich osobných preferencií a môžete napríklad odmietnuť prijímanie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Ak nechcete povoliť súbory flash cookie, budete si musieť nainštalovať príslušný doplnok, napr. „Better Privacy“ pre Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) alebo Adobe Flash Killer Cookie pre Google Chrome. Môžete zabrániť používaniu objektov ukladania HTML5 zvolením súkromného režimu alebo režimu inkognito vo svojom prehliadači. Taktiež odporúčame, aby ste pravidelne čistili súbory cookie a manuálne odstránili históriu prehliadača. Musíme zdôrazniť, že deaktivovaním súborov cookie sa môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Používanie súborov cookie je v rámci oprávnených záujmov spoločnosti Jeunesse na účel zlepšenia našej ponuky. Právnym základom je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno f nariadenia GDPR.

4. Kontakt

Ak položíte otázku alebo podáte žiadosť pomocou nášho kontaktného formulára, budú sa získavať a spracovávať len vami poskytnuté osobné údaje. Údaje, ktoré poskytnete v žiadosti o kontakt sa budú získavať, spracovávať a používať len na spravovanie vašej otázky.

Zahŕňa to aj poslanie týchto informácií poskytovateľovi internetových služieb, ktorý zodpovedá za hosťovanie našej on-line lokality. V takom prípade spoločnosť Jeunesse dodržiava princíp minimalizácie údajov. Zdieľa len minimálny objem údajov, ktoré sú potrebné len na spracovanie otázky. Tieto údaje sa budú používať aj na osobnú komunikáciu s vami. Spoločnosť Jeunesse neposiela vaše osobné údaje tretím stranám bez výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Spoločnosť Jeunesse tieto údaje uchováva až do odvolania súhlasu.

Toto spracovávanie je založené na článku 6, pododsek 1, strana 1, písmeno a nariadenia GDPR v spojení s vami udeleným súhlasom.

5. Získavanie osobných údajov v rámci uzatvorenia zmluvy a platby

Osobné údaje sa budú získavať len do dobrovoľne zverejneného rozsahu údajov počas procesu objednávky a registrácie. Ako súčasť objednávky sa budú ukladať nasledujúce údaje:

 1. meno,
 2. adresa,
 3. telefónne číslo,
 4. e-mailová adresa,
 5. a možná doručovacia adresa, ak sa líši od fakturačnej adresy,
 6. informácie o platbe.

Spoločnosť Jeunesse používa tieto údaje výlučne na plnenie zmluvy a na komunikáciu s vami, ak je to potrebné. K tomu patrí iniciovanie, uzavretie, spracovanie, garantovanie a, ak sa používa, aj zrušenie zmluvy o nákupe. Údaje sa uchovávajú až do úplného splnenia zmluvy o nákupe. Ak čas uchovávania ustanovuje platná obchodná a/alebo finančná legislatíva, čas uchovávania môže byť až 10 rokov.

Toto spracovávanie údajov je založené na článku 6, pododsek 1, strana 1 písmeno a nariadenia GDPR pre plnenie zmluvy.

6. Získavanie osobných údajov o distribútoroch

Ak sa zaregistrujete ako distribútor, budeme o vás uchovávať ďalšie osobné údaje.

Na uzavretie zmluvy od vás potrebujeme nasledujúce osobné údaje:

titul, meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, adresa IP, číslo kreditnej karty a dátum exspirácie, bankové údaje, ID používateľa a jeden alebo viac z nasledujúcich údajov: číslo občianskeho preukazu, daňové IČ, číslo pasu, číslo sociálneho poistenia a naskenovanú kópiu občianskeho preukazu.

Taktiež ukladáme adresu IP a dátum a čas vašej žiadosti, aby sme mohli rýchlo detegovať podvod.

Spracovanie údajov je potrebné na uzavretie a výkon zmluvy s distribútorom a vykonáva sa na základe článku 6, pododsek 1, strana 1, písmeno b nariadenia GDPR. Vykonáva sa aj na účel zabezpečenia oprávnených záujmov spoločnosti Jeunesse v súlade s článkom 6, pododsek 1, strana 1, písmeno f nariadenia GDPR.

Na marketingové účely bude spoločnosť Jeunesse spracovávať nasledujúce údaje, ktoré ste spoločnosti Jeunesse zaslali v rámci činnosti distribútora, alebo pre ktoré ste spoločnosti Jeunesse dobrovoľne udelili súhlas na výkon zmluvného vzťahu: meno, krajina, v ktorej máte trvalé bydlisko, fotografia, snímka hlavy, nahrávka hlasu a vaše vyhlásenie o odporúčaní.

Tieto údaje sa budú používať v marketingových, reklamných a školiacich materiáloch v rádiu, na internete, v tlači, televíznom vysielaní (vrátane káblových a satelitných prenosov) a v zvukových a obrazových záznamoch. Na tento účel sa hore uvedené osobné údaje budú uchovávať 7 rokov.

Spracovanie údajov je potrebné na výkon zmluvy s distribútorom a vykonáva sa na základe článku 6, pododsek 1, strana 1, písmeno b nariadenia GDPR a je založené na vašom súhlase udelenom v súlade s článkom 6, pododsek 1, strana 1, písmeno a nariadenia GDPR. Vykonáva sa aj na účel zabezpečenia oprávnených záujmov spoločnosti Jeunesse v súlade s článkom 6, pododsek 1, strana 1, písmeno f nariadenia GDPR.

Ako distribútor budete mať prístup do kancelárie. V tejto kancelárii budete mať prehľad vami zadaných objednávok. Na tento účel budete vidieť nasledujúce údaje:

číslo objednávky, dátum objednávky, ID distribútora, meno, produkty, stav objednávky, stav platby a dátum expedovania.

Tieto údaje sa požadujú len na výpočet a vysledovateľnosť nárokov na províziu. Právnym základom na spracovávanie týchto údajov je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno b nariadenia GDPR.

V kancelárii budete mať tiež možnosť získať prehľad o tíme. Dostanete prehľad o distribútoroch, ktorých ste získali v rámci svojej podriadenej vetvy. Na tento účel budete vidieť nasledujúce údaje:

krstné meno, priezvisko, miesto pobytu a krajina, používateľské meno, dátum registrácie, počet distribútorov, počet získaných zákazníkov, dátum posledného prihlásenia, dátum prvej účasti na on-line seminári, stav konta alebo dátum zrušenia a stupeň hodnotenia distribútora.

Tieto údaje sa požadujú len na výpočet a vysledovateľnosť nárokov na províziu. Právnym základom na spracovávanie týchto údajov je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno b nariadenia GDPR.

Na spracovanie platieb potrebujeme nasledujúce údaje:

titul, meno, adresa a bankové údaje.

Tu dostanete aj údaje o objednávkach od iných distribútorov a/alebo zákazníkov. Na tento účel budete vidieť nasledujúce údaje:

číslo objednávky, dátum objednávky, typ objednávky, uhradená suma, meno a adresa z expedičných a fakturačných údajov, číslo na účely sledovania a zdroj objednávky (pôvodca).

Tieto údaje sa požadujú len na výpočet a vysledovateľnosť nárokov na províziu. Právnym základom na spracovávanie týchto údajov je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno b nariadenia GDPR.

Kvôli požiadavkám obchodnej a daňovej legislatívy máme povinnosť uchovávať vašu adresu, podrobnosti o platbe a údaje z objednávky desať rokov. No po dvoch rokoch obmedzíme spracovávanie, t. j. vaše údaje sa budú používať len na dodržanie právnych povinností. Právnym základom na uchovávanie údajov je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno c nariadenia GDPR.

Navyše po dokončení spracovávania zmluvy, ktorá obsahuje úplné uhradenie dohodnutých poplatkov, sa údaje distribútora odstránia.

Vaše osobné údaje zasielame tretím stranám len v rozsahu, ktorý je potrebný na výkon zmluvy, alebo na zabezpečenie našich oprávnených záujmov.

Na tento účel dostanú distribútori od vášho sponzora nasledujúce údaje:

krstné meno, priezvisko a krajina registrácie.

Váš sponzor dostane nasledujúce údaje:

krstné meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a meno používateľa.

Tieto údaje sa spracovávajú len na výpočet a vysledovateľnosť nárokov na províziu. Údaje bude požadovať aj váš sponzor na vaše školenie a podporu. Právnym základom na spracovávanie týchto údajov je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno b nariadenia GDPR.

Na výkon zmluvy využívame aj externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov údajov). S týmito poskytovateľmi služieb uzatvárame samostatné dohody o spracovávaní údajov s cieľom zaistiť ochranu vašich osobných údajov. Na vykonanie výplaty vašej provízie prostredníctvom služby PayCard, Allied Wallet a PayPal poskytujeme nasledujúce údaje:

krstné meno, priezvisko, miesto pobytu a krajina, meno používateľa, e-mail, naskenovaný občiansky preukaz a fotografia na identifikačné účely.

Toto spracovávanie údajov je založené na článku 6, pododsek 1, strana 1 písmeno a nariadenia GDPR pre plnenie zmluvy o kúpe a na článku 9, pododsek 1, pododsek 2, písmeno a v spojení s článkom 6, pododsek 1, strana 1, písmeno a nariadenia GDPR na základe vami udeleného súhlasu. 

7. Poskytnutie údajov tretím stranám

Údaje o zákazníkoch poskytujeme tretím stranám len do rozsahu, ktorý je potrebný na zmluvné spracovávanie. Na výkon zmluvy využívame aj externých poskytovateľov služieb (spoločnosti – sprostredkovateľov údajov). S týmito poskytovateľmi služieb uzatvárame samostatné dohody o spracovávaní údajov s cieľom zaistiť ochranu vašich osobných údajov.

Na vykonanie doručenia poskytujeme zasielateľským spoločnostiam EMARC, FedEx a TNT krstné meno a priezvisko zákazníka, adresu, e-mail a telefónne číslo, aby sme im umožnili vykonať doručenie.

Na spracovanie platby zasielame úverovým inštitúciám alebo sprostredkovateľom platieb platobné údaje distribútora, konkrétne krstné meno, adresu, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje o konte a adresu IP. Ide o spoločnosti: Optimal, Worldpay (UK) Limited, Paysafecard.com USA, Inc., Paypal (Europe) Sarl et Cie, SIX Payment Services (Austria) GmbH, AlliedWallet Ltd., Global Collect Services, B.V. dba Ingenico, Klarna AB (PUBL), GlobalOneTree a Chase Paymentech Europe Limited.

Na účel včasného zistenia podvodu zasielame spoločnosti Accertify Inc., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti American Express, nasledujúce údaje o distribútorovi: krstné meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, názov konta Jeunesse, heslo, história a, ak sa požaduje, poznámky pridané oddeleniami spoločnosti Jeunesse, adresa IP, podrobnosti objednávky (vrátane dátumu, času, expedičných nákladov, DPH, súborov cookie prehliadača, adresy IP, fakturačnej adresy, spôsobu platby meny, neúspešných pokusov) a fakturačné údaje (vrátane mena na faktúre, adresy, telefónneho čísla, typu karty, čísla karty, kódu CVV, autorizovanej čiastky a dátumu exspirácie karty).

Toto spracovávanie údajov je založené na článku 6, pododsek 1, strana 1 písmeno a nariadenia GDPR pre plnenie zmluvy.

8. Odporúčania/hodnotenia výrobkov

Spoločnosť Jeunesse umožňuje zaslanie hodnotení výrobkov. Osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti a na základe súhlasu dobrovoľne poskytnete, sa publikujú na webovej lokalite spoločnosti Jeunesse a na sociálnych sieťach, ktoré spoločnosť Jeunesse využíva na marketingové účely, ako je uvedené v časti 10 tejto politiky o ochrane osobných údajov. Vaše hodnotenie výrobku môže byť zverejnené až 60 mesiacov v závislosti od toho, či výrobky, pre ktoré ste uviedli svoje hodnotenie, spoločnosť Jeunesse stále ponúka na predaj.

Musíme upozorniť, že spracovávanie vami poskytnutých údajov na tento účel, ktoré vykonávajú tretie strany, je mimo zodpovednosti a/alebo kontroly spoločnosti Jeunesse.

Ak chcete odstrániť svoje hodnotenie výrobku z webovej lokality spoločnosti Jeunesse a/alebo sociálnej siete skôr, môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov zaslaním e-mailu na adresu: [email protected] .

Toto spracovávanie údajov je založené na článku 6, pododsek 1, strana 1, písmeno a nariadenia GDPR na základe vami udeleného súhlasu a na základe článku 6, pododsek 1, strana 1, písmeno f nariadenia GDPR na zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti Jeunesse. 

9. Používanie služby Facebook Pixel

Na našej webovej lokalite používame službu „Facebook Pixel“; ide o službu spoločnosti Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (ďalej uvádzaná ako: „Facebook“). Služba Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Facebook zobrazovať naše reklamy v sieti Facebook (tzv. Reklamy na Facebooku) len tým používateľom siete Facebook, ktorí navštívili našu webovú lokalitu, a to konkrétne tým, ktorí prejavili záujem o našu on-line ponuku, alebo o konkrétne témy či výrobky. Služba Facebook Pixel umožňuje skontrolovať, či bol používateľ presmerovaný na našu webovú lokalitu po kliknutí na naše reklamy vo Facebooku. Služba Facebook Pixel používa súbory cookie, malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne vo vyrovnávacej pamäti webového prehliadača vo vašom koncovom zariadení. Ak ste sa do siete Facebook prihlásili pomocou svojho používateľského konta, návšteva našej on-line ponuky sa v ňom uloží. Údaje získavané týmto spôsobom zostanú pre nás anonymné, tieto údaje nemožno následne použiť na akékoľvek uzávery ani nemožno vykonávať akékoľvek priradenia ohľadne identity používateľa. No spoločnosť Facebook môže priradiť alebo prepojiť tieto údaje s vaším lokálnym používateľským kontom. Nemáme vplyv na rozsah ďalšieho používania údajov, ktoré spoločnosť Facebook získava pomocou služby Facebook Pixel. Podľa našich najlepších vedomostí spoločnosť Facebook dostáva informácie, že ste získavali prístup k príslušnej časti alebo oblasti našej webovej lokality alebo že ste klikli na jednu z našich reklám. Ak máte používateľské konto siete Facebook a ste zaregistrovaní, spoločnosť Facebook môže návštevu priradiť vášmu používateľskému kontu. Aj ak ste si nevytvorili konto v sieti Facebook alebo ste sa neprihlásili, je možné, že spoločnosť Facebook rozpozná a uloží vašu adresu IP a, ak sa uplatňuje, aj ďalšie identifikačné parametre.

Službu Facebook Pixel používame na marketingové a optimalizačné účely, konkrétne, aby sme vám mohli na Facebooku poskytovať relevantné a zaujímavé reklamy, tým zlepšovať naše výrobky a služby, robiť vašu používateľskú skúsenosť pozoruhodnejšou a zabrániť otravným reklamám.

Môžete namietať na získavanie údajov službou Facebook Pixel, ako je to opísané vyššie, a aj na používane vašich údajov s cieľom kedykoľvek vám zobraziť reklamy na Facebooku. Môžete sa rozhodnúť, ktoré typy reklám chcete na Facebooku vidieť, a to zmenou nastavení na nasledujúcej webovej stránke siete Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Musíme vás však upozorniť, že ak vymažete súbory cookie, toto nastavenie sa deaktivuje. Na nasledujúcich webových lokalitách môžete tiež deaktivovať súbory cookie, ktoré sa používajú na účely metriky a reklám:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Musíme vás však upozorniť, že aj toto nastavenie sa deaktivuje, ak vymažete súbory cookie.

Spoločnosť Facebook navyše dodržiava rámcovú dohodu o Štíte na ochranu osobných údajov medzi USA a Európskou úniou a získala potrebné certifikáty. Preto sa spoločnosť Facebook zaväzuje dodržiavať normy a požiadavky európskeho zákona o ochrane údajov. Ďalšie informácie nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Ďalšie informácie o externých poskytovateľoch a ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcej stránke siete Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Informácie o službe Facebook Pixel nájdete na nasledujúcej stránke siete Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Ďalšie informácie o získavaní a používaní vašich údajov spoločnosťou Facebook, vašich súvisiacich právach a ako chrániť svoje osobné údaje nájdete v Zásadách používania údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/

Právnym základom na používanie služby Facebook Pixel je článok 6, pododsek 1, strana 1, písmeno f nariadenia GDPR. 

10. Používanie doplnkov sociálnych sietí

Spoločnosť Jeunesse momentálne používa doplnky nasledujúcich sociálnych sietí (ďalej uvádzané ako doplnky): Facebook, Twitter, Instagram a YouTube.

Na to sa používa riešenie tzv. dvoch kliknutí. Znamená to, že ak navštívite stránku Jeunesse, na začiatku sa poskytovateľovi doplnku neposkytnú žiadne osobné údaje. Poskytovateľa doplnku možno identifikovať podľa označenia v začiarkavacom políčku nad jeho počiatočným písmenom alebo logom. Spoločnosť Jeunesse vám ponúka túto možnosť na priamu komunikáciou s poskytovateľom doplnku pomocou tlačidla. Poskytovateľ doplnku dostane len informáciu, že ste získali prístup na príslušnú stránku spoločnosti Jeunesse, a to ak kliknete na vybranú oblasť, kedy sa následne doplnok aktivuje. Budú sa prenášať aj údaje uvedené v časti „Prístup k údajom“ v tejto politike. V prípade siete Facebook sa adresa IP anonymizuje okamžite po jej získaní podľa informácií poskytnutých príslušným poskytovateľom v Nemecku (a pravdepodobne aj v iných členských štátoch EÚ). Preto sa aktivovaním doplnku vaše osobné údaje zašlú príslušnému poskytovateľovi doplnku a uložia sa v jeho lokalite (v prípade amerických poskytovateľov to bude v USA). Pretože poskytovateľ doplnku získava údaje hlavne prostredníctvom súborov cookie, spoločnosť Jeunesse odporúča vymazať všetky súbory cookie pomocou nastavení zabezpečenia prehliadača ešte pred kliknutím na sivé políčko.

Spoločnosť Jeunesse nemá vplyv na získavané údaje ani na spôsoby spracovávania údajov a nepozná ani celý rozsah získavania údajov, účely ich spracovávania ani časy ich uchovávania. Taktiež nemáme žiadne informácie o odstránení údajov získavaných poskytovateľom doplnku.

Poskytovateľ doplnku ukladá údaje získané o zákazníkovi formou profilov používania a používa ich na účely reklám, marketingu, prieskumu trhu a/alebo na požadovaný prispôsobený dizajn svojej webovej lokality. Tento druh analýzy sa vykonáva konkrétne (aj v prípade neprihlásených používateľov) na zobrazenie požadovaných prispôsobených reklám a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o aktivitách zákazníkov na webovej lokalite spoločnosti Jeunesse. Máte právo namietať na vytváranie týchto používateľských profilov. Ak chcete uplatniť toto právo, musíte kontaktovať poskytovateľa príslušného doplnku. Pomocou doplnkov spoločnosť Jeunesse ponúka možnosť interaktívne reagovať so sociálnymi sieťami aj s inými používateľmi, čo nám pomáha pri zlepšovaní a prispôsobení našej ponuky a zlepšení jej zaujímavosti pre vás, zákazníka.

Údaje sa posielajú bez ohľadu na to, či máte konto u poskytovateľa doplnku a ste v rámci tohto konta prihlásení. Ak ste sa prihlásili na stránkach poskytovateľa doplnku, údaje, ktoré sme o vás získavali, sa automaticky priradia k existujúcemu kontu u poskytovateľa doplnku. Ak napríklad kliknete na aktivované tlačidlo a odkaz na stránku, poskytovateľ doplnku taktiež uloží túto informáciu vo vašou používateľskom konte a bude ju zdieľať s vašimi kontaktmi. Spoločnosť Jeunesse odporúča pravidelne sa odhlásiť po použití sociálnej siete, no hlavne pred kliknutím na tlačidlo, čím zabránite priradeniu vášho profilu poskytovateľovi doplnku.

Ďalšie informácie o rozsahu a účelu získavania údajov a ich spracovávaní poskytovateľom doplnku nájdete v zdieľaných politikách ochrany osobných údajov týchto nižšie uvedených poskytovateľov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a ako nakonfigurovať nastavenia, aby ste chránili svoje osobné údaje.

Adresy príslušných poskytovateľov doplnkov a adresy URL s ich politikami ochrany osobných údajov:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie o získavaní údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications Spoločnosť Facebook dodržiava rámcovú dohodu o Štíte na ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Spoločnosť Twitter dodržiava rámcovú dohodu o Štíte na ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Spoločnosť Instagram dodržiava rámcovú dohodu o Štíte na ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je dcérska spoločnosť spoločnosti Google LLC, ktorá dodržiava rámcovú dohodu o Štíte na ochranu osobných údajov medzi Európskou úniou a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Toto spracovávanie údajov je založené na článku 6, pododsek 1, strana 1, písmeno a nariadenia GDPR na základe súhlasu zákazníka a na základe článku 6, pododsek 1, strana 1, písmeno f nariadenia GDPR na zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti Jeunesse, konkrétne na optimalizáciu výrobkov a služieb. 

11. Vaše práva dotknutej osoby

Máte právo zadarmo požiadať o informácie o vašich údajoch, a to kedykoľvek a bez akéhokoľvek poplatku, môžete tiež požiadať o ich opravu, odstránenie, zablokovanie alebo prenos údajov vami zvolenému subjektu. Kedykoľvek môžete taktiež odvolať svoj súhlas so spôsobmi spracovávania osobných údajov s okamžitou účinnosťou. Ak by ste radi získali ďalšie informácie o uchovávaní vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť jedno zo svojich hore uvedených práv, o podporu požiadajte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese [email protected].

Okrem toho sa môžete u spôsobilého regulačného orgánu kedykoľvek sťažovať na naše spôsoby spracovávania. Vaším spôsobilým regulačným orgánom je regulačný orgán so sídlom v miesto vášho pobytu. 

12. Maloleté osoby

Naše výrobky a služby sú primárne určené pre dospelé osoby. Osoby do veku 18 rokov nám nesmú zasielať svoje osobné údaje bez súhlasu rodiča(ov) alebo zákonného(ých) zástupcu(ov).

Share This