Podmienky Používania

Vitajte na webovej stránke jeunesseglobal.com („webová stránka“), stránke spoločnosti Jeunesse Global, LLC ( „Jeunesse Global“ alebo „my„). Vy („užívateľ„) ste si vyžiadali prístup k webovej stránke, službám (definované nižšie), ktoré poskytujeme prostredníctvom webových stránok, a k informáciám, obrázkom, grafike, dátam, textu, súborom, odkazom, fotografiám, grafike, audiu, videám, správam , softvéru, správam, komunikáciám, obsahu, organizácii, dizajnu, kompiláciám, magnetickému prekladu, digitálnym konverziám, HTML, XML, Java kódom a ďalšiemu obsahu súvisiaceho s webovou stránkou (kolektívne „obsah“). Prosím, pozorne si prečítate podmienky používania webovej stránky a obsahu (tieto „Podmienky používania„). Váš prístup a používanie webových stránok a obsahu je podmienený prijatím a súhlasom, bez zmeny týchto podmienok používania. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím„, súhlasíte, že budete viazaní týmito podmienkami používania. Kliknutím na tlačidlo „Nesúhlasím„, nebudete mať povolený prístup k webovej stránke. Upozorňujeme, že ďalšie časti webovej stránky môžu obsahovať dodatočné a / alebo iné podmienky používania.

Prístup 

Môžeme vám poskytnúť radu zdrojov, ako sú správy a informácie o Jeunesse Global, informácie o vašom účte, možnosť elektronicky komunikovať so Jeunesse Global, a prístupu k službám a informáciám dostupných z času na čas na, alebo prostredníctvom webovej stránky ( „Služby„). Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného a absolútneho uváženia ukončiť, upraviť alebo pozastaviť váš prístup na webovú stránku, obsah alebo k službám a to kedykoľvek (z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez dôvodu). Obzvlášť, a bez obmedzení, môžeme ukončiť, upraviť alebo pozastaviť váš prístup na webovú stránku, obsah a / alebo k službám, pokiaľ sa nebudete držať týchto podmienok používania, a pokiaľ ste distribútorom Jeunesse Global, vašej prihlášky a dohody („Dohoda so Jeunesse„), alebo ak porušíte naše práva, alebo práva akýchkoľvek ďalších strán.

Súkromie 

Naša Politika ochrany osobných údajov je začlenená do týchto Podmienok používania, a je ich súčasťou.

Správanie 

Prehlasujete a zaručujete, že (a) váš vek je aspoň 18 rokov, (b) vaše používanie webovej stránky a obsahu je legálne a neporušuje žiadne zákony alebo predpisy jurisdikcií, v ktorých žijete, alebo z ktorých používate, alebo iným spôsobom získavate prístup k webovej stránke, (c) všetky informácie (pokiaľ nejaké), ktoré ste nám poskytli, sú správne, (d) máte zákonné právo a schopnosť vstúpiť do týchto Podmienok Používania, (e) vaše používanie Webovej stránky a obsahu musí byť v súlade s týmito Podmienkami používania (a pokiaľ ste distribútorom Jeunesse Global, s Dohodou so Jeunesse a Firemnou politikou a postupmi), (f) vaše používanie webovej stránky a obsahu musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi, (g), ste schopný prevziať na seba, a preberáte na seba akékoľvek riziká súvisiace s používaním webovej stránky a obsahu, a (h) rozumiete a prijímate podmienky a riziká spojené s používaním tejto webovej stránky a obsahu.

Nesmiete kopírovať, prenášať, distribuovať, predávať alebo publikovať žiadnu alebo celú časť webovej stránky, obsahu alebo služby, bez nášho predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu. Pri použití obsahu, napríklad pre tlač, nesmiete odstrániť alebo zmeniť, alebo spôsobiť jeho odstránenie, alebo zmenenie, žiadne oznámenia, značky, alebo legendu v obsahu, vrátane, ale nie výlučne, upozornení o autorských právach, ochranných známkach, a prehláseniach. Nesmiete vytvárať druhotné diela z webovej stránky či obsahu. V súvislosti s vašim prístupom a /alebo použitím Webovej stránky a Obsahu, súhlasíte, že nebudete:

 • (i) Používať Webovú stránku, Obsah alebo Služby, celú, alebo jej časti, s výnimkou výslovne uvedeného v týchto podmienkach používania, alebo použiť webovú stránku, alebo obsah, pre akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný, nemorálny, alebo zakázaný týmito Podmienkami používania, alebo v rozpore s akýmikoľvek miestnymi, štátnymi alebo federálnymi zákonmi, predpismi, alebo nariadeniami;
 • (ii) Používať Webovú stránku, Obsah, alebo Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo narušiť Webovú stránku, Obsah alebo Služby, alebo by zasahoval do používania Webovej stránky, Obsahu, alebo Služieb iným stranám;
 • (iii) Získavať, alebo sa pokúsiť získať akékoľvek materiály, informácie, alebo iný Obsah žiadnym spôsobom, ktorý nebol zámerne sprístupnený, alebo poskytnutý prostredníctvom webovej stránky;
 • (iv) Obchádzať, alebo sa pokúsiť obchádzať, akúkoľvek funkciu zabezpečenia Webovej stránky;
 • (v) Meniť, zmazať, rozoberať, rozkladať, ani spätne dešifrovať Webovú stránku, Obsah, alebo Služby akýmkoľvek spôsobom;
 • (vi) Nahrávať, posielať e-mailom, alebo inak prenášať na, alebo prostredníctvom webovej stránky, alebo Služieb, akúkoľvek reklamu, promočnú, alebo inú nepovolenú komunikáciu, vrátane, bez obmedzení, „nevyžiadanú poštu“, „prieskumy“, nevyžiadané e-maily, „spam „, “ reťazové listy „, alebo“ pyramídové schémy „;
 • (vii) Nahrávať, pridávať, e-mailovať, alebo inak prenášať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje „trójské kone“, „červy“, softvérové vírusy, alebo akékoľvek počítačové kódy, súbory, alebo programy, ktoré boli navrhnuté pre, alebo by mohli prerušiť, zničiť, narúšať, alebo obmedzovať funkčnosť Webovej stránky, Obsahu, alebo Služieb, alebo akéhokoľvek počítačového softvéru, alebo hardvéru, alebo telekomunikačných zariadení;
 • (viii) Použiť akékoľvek automatizované prostriedky, vrátane, ale nie výlučne, elektronické „pavúky“, „roboty“, alebo „crawrels“, pre účely sťahovania dát z ktoréhokoľvek z našich databáz; alebo
 • (ix) Pripájať dáta z akéhokoľvek z našich databáz, do akýchkoľvek e-mailov, alebo iných „bielych stránok“, produktov, alebo služieb, či už na základe prehliadača, vlastníckych klientskych aplikácií, alebo prostredníctvom webového rozhrania, bez nášho predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu.

Práva na Intelektuálne Vlastníctvo 

Ak nie je uvedené inak, naša Webová stránka a Obsah sú majetkom Jeunesse Global, jej spoločníkov, jej poskytovateľov licencií, alebo ďalších tretích strán, a sú chránené podľa platných autorských práv, ochranných známok, patentov a iných práv na intelektuálne vlastníctvo a zákonov. Pokiaľ to nie je výslovne povolené v týchto Podmienkach používania, kopírovanie, redistribúcia, použitie, alebo zverejnenie obsahu, je prísne zakázané. Žiadne vlastníctvo, alebo podiel, alebo licencie k akémukoľvek patentu, autorským právam, ochranným známkam, obchodnému tajomstvu a iným právam na intelektuálne vlastníctvo, alebo k obsahu, nie sú udelené, priradené, alebo prenesené v týchto Podmienkach používania, alebo z dôvodu vášho prístupu a používania Webovej stránky, Obsahu, alebo Služieb.

Všetky ochranné známky, registračné obchodné známky, obchodné názvy a autorské práva zobrazené na Webovej stránke, alebo v Obsahu, sú našim vlastníctvom, alebo ich príslušných vlastníkov. Nezískavate žiadne práva, alebo licencie k žiadnym ochranným známkam, registračným obchodným známkam, obchodným menám, alebo k autorským právam, zobrazených na Webovej stránke.

Prístup na Webovú stránku a Obsah a používanie našich služieb, sú poskytované výhradne pre Vaše obchodné účely. Nesmiete reprodukovať, publikovať, distribuovať, priraďovať, sublicencovať, prenášať, predávať, alebo pripravovať druhotné diela z Webovej stránky, alebo Obsahu, alebo ďalej predať, alebo sprístupniť naše Služby ostatným. Všetky práva na Webovú stránku a náš Obsah, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach používania, zostávajú v našom vlastníctve, alebo vo vlastníctve poskytovateľov licencií.

Dôverné a Vlastnícke Informácie 

V priebehu používania našej Webovej stránky, môžete mať prístup k informáciám, ktoré sú dôverné a sú v našom vlastníctve, alebo vo vlastníctve našich dodávateľov, poskytovateľov licencií, alebo iných podobných subjektov. Pod pojmom „vlastnícke informácie“ sa rozumie akákoľvek informácia, alebo materiál, ktorý je vlastnícky a dôverný pre nás, alebo našich dodávateľov, poskytovateľov licencií, alebo iných podobných subjektov, a zahŕňa ktorýkoľvek z nasledujúcich informácií a licencovaných materiálov, vlastnených, alebo vyvinutých ktoroukoľvek takouto stranou, alebo jej agentmi: obchodné záznamy a plány; obchodné informácie; formulácie a špecifikácie produktov; marketingové plány a stratégie; finančné výpisy; zoznamy a informácie o distribútoroch, rodokmene, kompenzačné plány a finančné informácie, zoznamy zákazníkov a záznamy; technické informácie; vynálezy; dizajn produktu; informácie; služby; cenová štruktúra; zľavy; počítačové programy a výpisy; zdrojový kód a / alebo kód objektu; softvér; a akékoľvek ďalšie vlastnícke informácie. Rozumiete a beriete na vedomie, že vlastnícke informácie sú vlastnené, získavané, alebo licencované nami, alebo našimi dodávateľmi, poskytovateľmi licencií, alebo inými podobnými subjektami, sú investíciou značného času, úsilia a nákladov, a že vlastnícke informácie sú cenným, zvláštnym a jedinečným prínosom pre nás, alebo pre našich dodávateľov, poskytovateľov licencií, alebo iným podobným subjektom, čo nám poskytuje významnú konkurenčnú výhodu. Preto musíte držať v tajnosti a nesmiete zverejňovať vlastnícke informácie žiadnej osobe, alebo subjektu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Zodpovedáte za akékoľvek a každé porušenie Podmienok používania a za akékoľvek neoprávnené použitie, alebo vyzradenie vlastníckych informácií. Pokiaľ budete nútení platnými právnymi či súdnymi orgánmi, nariadeniami, alebo právnymi procesmi zverejniť akúkoľvek Vlastnícku informáciu, okamžite nám musíte poskytnúť oznámenie, aby sme zabezpečili ochranné nariadenia, alebo iné vhodné opatrenia. Ďalej, ak budete nútení vyzradiť akúkoľvek vlastnícku informáciu, môžete vyzradiť iba tú časť vlastníckych informácií, ktorú musíte na základe zákonného nariadenia zverejniť, ako je to potvrdené právnym posudkom vášho poradcu na vlastné náklady. Na základe našej žiadosti musíte vrátiť všetky materiály obsahujúce vlastnícke informácie.

Odškodnenie 

Ste povinní odškodniť, ochrániť a udržať nás, našich spoločníkov a našich poskytovateľov licencií, majiteľov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, subdodávateľov, poskytovateľov informácií, dodávateľov, právnikov, agentov, rodičov, dcérskych spoločností a pridružených subjektov a vlastníkov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, subdodávateľov, právnikov, agentov, rodičov, dcérskych a pridružených subjektov každého z nich (súhrnne „naše pridružené strany„), nevinnými pred akoukoľvek zodpovednosťou, stratou, pohľadávkou, škodou, žalobou, rozsudkom, výdavkami alebo nákladmi, vrátane, ale nie vylúčene, primeranými poplatkami za služby právnikov, týkajúcich sa vášho (a) nedodržania ktorejkoľvek z týchto podmienok, alebo (b) používania Webovej stránky, alebo Obsahu. Nie sme povinní refundovať, ochrániť, odškodniť, alebo vás udržať nevinnými pred následkami pochádzajúcimi z, týkajúcich sa, alebo vyplývajúcich z týchto Podmienok a postupov, Webovej stránky, alebo vášho prístupu, alebo používania Webovej stránky, alebo obsahu.

Vylúčenie Zodpovednosti 

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA VHODNOSŤ, HODNOVERNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, VČASNOSŤ A PRESNOSŤ WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, ALEBO OBSAHU, KTORÝ JE NA WEBOVEJ STRÁNKE NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, WEBOVÁ STRÁNKA A VŠETOK JEJ OBSAH, SLUŽBY, SOFTVÉR A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“, A „TAK AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU ZÁRUKU, VÝSLOVNÚ, ALEBO NAZNAČOVANÚ, ALEBO VYPLÝVAJÚCU Z, ALEBO SPOJENÚ S WEBOVOU STRÁNKOU, SLUŽBAMI A OBSAHOM, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUKY NEPORUŠOVANIA, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, A VYPLÝVAJÚCU ZO ZÁKONA, NARIADENÍ, POUŽITIA OBCHODU A PRIEBEHU OBCHODOVANIA A AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ TÝKAJÚCU SA WEBOVEJ STRÁNKY, OBSAHU A SLUŽIEB A AKÝCHKOĽVEK KROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ ÚČASTI V AKEJKOĽVEK SLUŽBE. 

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB A OBSAHU JE VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. HOCI NÁŠ OBSAH MÔŽE BYŤ AKTUALIZOVANÝ Z ČASU NA ČAS, MÔŽE BYŤ NEAKTUÁLNY A/ALEBO MÔŽE OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI, ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE, AK NIE STE SCHOPNÍ, ALEBO SA NEMÔŽETE (Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU) DOSTAŤ NA NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU, ALEBO OBSAH, ALEBO INÝM SPÔSOBOM POUŽIŤ, ALEBO ZÍSKAŤ INFORMÁCIE, ALEBO SLUŽBY Z, ALEBO TÝKAJÚCE SA WEBOVEJ STRÁNKY, OBSAHU, ALEBO VÁŠHO NÁKUPU OD NÁS. NEZARUČUJEME, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, PRODUKTY, ALEBO SLUŽBY BUDÚ KOMPATIBILNÉ S AKÝMKOĽVEK HARDVÉROVÝM, ALEBO SOFTVÉROVÝM SYSTÉMOM, ALEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY BUDÚ NEPRERUŠENÉ, ALEBO BEZ CHÝB. 

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ, ANI NEZARUČUJEME UDRŽIAVANIE ŽIADNYCH SPOTREBITEĽSKÝCH DÁT, ALEBO VYMAZANIE, POŠKODENIE, ZNIČENIE, POŠKODENIE, STRATU, ALEBO ZLYHANIE ŽIADNYCH SPOTREBITEĽSKÝCH DÁT, ALEBO ZA PRÍSTUP K AKÝMKOĽVEK SPOTREBITEĽSKÝM DÁTAM AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU. 

NEZARUČUJEME A NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU ÚROVEŇ ÚSPECHU, POKIAĽ VÔBEC, KTORÝ BY MOHLI JEDNOTLIVCI DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM KTORÉHOKOĽVEK Z NAŠICH PRODUKTOV, ALEBO SLUŽIEB. INDIVIDUÁLNE VÝSLEDKY SA MÔŽU LÍŠIŤ A ZÁVISIA OD MNOHÝCH FAKTOROV, VRÁTANE ŠPECIFICKEJ FINANČNEJ SITUÁCIE JEDNOTLIVCA, ÚSILIA A KONANIA. PRE KONKRÉTNE RADY, TÝKAJÚCE SA VÁŠHO BIZNISU, BY STE MALI VYHĽADAŤ POMOC KVALIFIKOVANÝCH PROFESIONÁLOV, AKO SÚ ÚČTOVNÍCI, PRÁVNICI A/ALEBO PROFESIONÁLNI PORADCOVIA. 

OKREM TOHO, MY A NAŠI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ A NEZARUČUJEME, ŽE OBSAH, ALEBO SLUŽBY, ALEBO MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, SÚ VHODNÉ, ALEBO DOSTUPNÉ PRE POUŽITIE VO VŠETKÝCH GEOGRAFICKÝCH LOKALITÁCH. POKIAĽ POUŽÍVATE WEBOVÚ STRÁNKU, SLUŽBY, ALEBO AKÝKOĽVEK MATERIÁL, ALEBO TECHNOLÓGIE DOSTUPNÉ NA, ALEBO PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH, NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VYHOVENIE VŠETKÝCH PLATNÝM ZÁKONOM, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, REGULÁCIÍ EXPORTU A IMPORTU INÝCH KRAJÍN. ANI MY, ANI ŽIADNE DODÁVATEĽSKÉ TRETIE STRANY, PARTNERI, ALEBO SPOLOČNÍCI NEZARUČUJÚ, ŽE STRÁNKA, JEJ SERVERY, ALEBO AKÉKOĽVEK EMAILOVÉ SPRÁVY ODOSLANÉ Z WEBOVEJ STRÁNKY, ALEBO AKOUKOĽVEK DODÁVATEĽSKOU TREŤOU STRANOU, PARTNERMI, ALEBO SPOLOČNÍKMI, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY, ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. 

Používanie Služieb 

Príkladným spôsobom, a nie ako obmedzenie, súhlasíte, že počas používania nášho Obsahu, Služieb, alebo akejkoľvek inej časti Webovej stránky, nebudete:

 • (i) Meniť, mazať, rozoberať, rozkladať, alebo spätne dešifrovať webovú stránku, alebo obsah a to absolútne žiadnym spôsobom;
 • (ii) Ohovárať, zneužívať, obťažovať, sledovať, vyhrážať sa, alebo iným spôsobom porušovať zákonné práva (ako je právo na súkromie a publicitu) iných;
 • (iii) Používať služby na iné účely, ako je výslovne uvedené v týchto podmienkach používania, alebo publikovať, prenášať, kopírovať, reprodukovať, posielať emailom, postovať, nahrávať, distribuovať, alebo rozširovať (alebo používať webovú stránku, alebo obsah pre vykonanie ktoréhokoľvek z uvedených s ohľadom na) akúkoľvek nevhodnú, neúctivú, hanlivú, znevažujúcu, obscénnu, neslušnú, alebo nezákonnú tému, meno, materiál, alebo informácie;
 • (iv) Nahrávať súbory, ktoré obsahujú softvér, alebo iný materiál chránený intelektuálnymi vlastníckymi zákonmi (alebo právom na súkromie a publicitu) pokiaľ nevlastníte, alebo nemáte pod kontrolou práva k nim, alebo ste neprijali všetky potrebné súhlasy;
 • (v) Nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory, alebo iný podobný softvér, alebo program, ktorý by mohol poškodiť funkčnosť počítača iného užívateľa;
 • (vi) Propagovať, alebo ponúkať na predaj, alebo kúpu akýchkoľvek produktov, alebo služieb pre akékoľvek biznis účely, pokiaľ takáto služba konkrétne nepovoľuje takéto správy;
 • (vii) Organizovať, alebo preposielať prieskumy, súťaže, pyramídové schémy, reťazové listy, propagačnú poštu, spam, nevyžiadané emailové správy, alebo akúkoľvek reklamnú, propagačnú, alebo neoprávnenú komunikáciu;
 • (viii) Sťahovať akékoľvek súbory vložené druhým užívateľom služby, o ktorej viete, alebo by ste adekvátne mali vedieť, že nemôžu byť zákonne distribuované takýmto spôsobom;
 • (ix) Falšovať, alebo zmazať akékoľvek autorské atribúty, právne, alebo iné riadne upozornenia, alebo vlastnícke určenia, alebo štítky o pôvode, alebo zdroji softvéru, alebo iný materiál, ktorý je súčasťou súboru, ktorý je vložený;
 • (x) Obmedzovať, alebo zabraňovať akémukoľvek inému užívateľovi používať, alebo prehliadať služby, alebo akúkoľvek inú časť webovej stránky, alebo obsahu;
 • (xi) Porušovať akékoľvek pravidlá správania, alebo iné normy, ktoré môžu byť aplikovateľné pre akúkoľvek konkrétnu službu, alebo inú časť webovej stránky, alebo obsahu;
 • (xii) Zhromažďovať, alebo iným spôsobom zbierať informácie o druhých, vrátane, ale nie výlučne, emailových adries, bez ich predchádzajúceho, výslovného a písomného súhlasu;
 • (xiii) Porušovať akékoľvek platné zákony, pravidlá, alebo predpisy;
 • (xiv) Používať služby, ak sa nachádzate v krajine, na ktorú je uvalené embargo Spojenými štátmi, alebo sa nachádza na zozname Špeciálne označených osôb vydanom Ministerstvom financií Spojených štátov; alebo
 • (xv) Poskytnúť vaše heslo, umožniť komukoľvek dostať sa k vášmu účtu, alebo urobiť čokoľvek iné, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť vášho účtu.

Nemáme žiadnu povinnosť sledovať služby, webovú stránku, alebo obsah. Avšak, vyhradzujeme si právo preskúmať materiály postované na službu a odstrániť akýkoľvek materiál podľa vlastného uváženia. Neberieme na seba žiadnu zodpovednosť súvisiacu s našimi monitorovacími, alebo odstraňovacími úkonmi.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odhaliť akúkoľvek informáciu podľa potreby pre vyhovenie akýmkoľvek platným zákonom, pravidlám, predpisom, právnym procesom, alebo vládnym požiadavkám, alebo editovať, odmietnuť postovať, alebo odstrániť akúkoľvek informáciu, alebo materiál, ako celok, alebo jeho časť, podľa nášho vlastného uváženia.

Materiály nahrané na službu môžu byť podrobené obmedzeniu používania, reprodukcie, a/alebo rozširovania. Ste zodpovední za dodržanie týchto obmedzení, ak sťahujete takéto materiály.

Informácie, Ktoré nám Poskytnete 

Poskytnutím akýchkoľvek a všetkých informácií, dát, zvukov, fotografií, videí a autorských diel, vrátane všetkých komentárov a návrhov, podliehajúcich Politike ochrany osobných údajov (spoločne „Obsah generovaný návštevníkom“), nám udeľujete nevýhradnú, prenášateľnú, prevoditeľnú, sublicencovateľnú, nepretržitú, neodvolateľnú, celosvetovú, bezhonorárovú, a plne splatenú licenciu používať, vlastniť, kopírovať, distribuovať, predávať, sublicencovať, odhaliť, verejne zobraziť, predviesť, upravovať, vytvoriť, dať vytvoriť, importovať, exportovať, a pripraviť druhotné diela z takéhoto Obsahu generovaného návštevníkom prostredníctvom viacnásobných úrovní distribúcie v akýchkoľvek a všetkých médiách, ktoré sú teraz známe, alebo ktoré budú neskôr vynájdené.

Žiadna kompenzácia nebude vyplatená s ohľadom na používanie vášho Obsahu generovaného návštevníkom, ako to tu bolo uvedené. Nemáme žiadnu povinnosť postovať, alebo použiť žiadny Obsah generovaný návštevníkom, ktorý by ste nám poskytli, a akýkoľvek Obsah generovaný návštevníkom môžeme odstrániť kedykoľvek podľa nášho vlastného uváženia.

Postovaním, nahraním, vložením, poskytnutím, alebo odoslaním vášho Obsahu generovaného návštevníkom, prehlasujete a zaručujete, že ste vlastníkom, alebo iným spôsobom máte pod kontrolou všetky práva k vášmu Obsahu generovaného návštevníkom, ako je popísané v tejto sekcii, vrátane, ale nie výlučne všetkých práv, ktoré sú vám nevyhnutné pre poskytnutie, postovanie, nahranie, vloženie, alebo odoslanie Obsahu generovaného návštevníkom.

Ste zákonne zodpovední za všetok Obsah generovaný návštevníkom, ktorý je nahraný, postovaný, alebo uložený prostredníctvom vášho používania služieb.

Naše služby môžu zahŕňať bulletin služby, diskusné zóny, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre, a/alebo iné možnosti posielania správ, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám umožnili nahrávať, alebo distribuovať informácie, materiály a iný obsah, komunikovať s publikom, ako celkom, alebo so skupinou. Ste výhradne zodpovední za všetky informácie, obrázky, grafiku, dáta, text, súbory, odkazy, softvér, správy, komunikácie a iný materiál (Obsah koncového užívateľa), ktorý vy (alebo niekto, kto používa váš účet) verejne, alebo súkromne publikujete, postujete, distribuujete, zobrazujete, rozširujete, alebo iným spôsobom prenášate prostredníctvom webovej stránky. Nekontrolujeme, alebo nevyhnutne overujeme, alebo monitorujeme Obsah koncového užívateľa, postovaný na webovej stránke a ako taký, nezaručujeme presnosť, integritu, alebo kvalitu takého Obsahu koncového užívateľa. Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného a absolútneho uváženia, editovať, mazať, alebo zaznamenávať akýkoľvek Obsah koncového užívateľa, zobrazeného na webovej stránke. Rozumiete, že vstupom, alebo používaním webovej stránky môžete byť vystavení Obsahu koncového užívateľa, ktorý môže byť urážlivý, neslušný, alebo neprijateľný pre vás. Súhlasíte s používaním služieb výhradne pre postovanie, posielanie a prijímanie správ a materiálov, ktoré sú vhodné a súvisiace s konkrétnou službou. Poskytujete nám limitovanú nevýhradnú, prenášateľnú, prevoditeľnú, sublicencovateľnú, neodvolateľnú, celosvetovú, bezhonorárovú, a plne splatenú licenciu používať, vlastniť, kopírovať, distribuovať, predávať, sublicencovať, odhaliť, verejne zobraziť, predviesť, upravovať, vytvoriť, dať vytvoriť, importovať, exportovať, a pripraviť druhotné diela z takéhoto Obsahu koncového užívateľa pre účely poskytovania služieb, pre ktoré bol Obsah koncového užívateľa poskytnutý.

Špeciálne Vyhlásenia Týkajúce Sa Porušenia Autorských Práv

You may not use our Services to infringe copyrights. We will attempt to terminate Service to anyone who we become aware is repeatedly using our Services in violation of copyright law. IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO USE THE SERVICES IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE COPYRIGHT LAWS.

We reserve the right to take any and all action we deem appropriate if we become aware of conduct that we believe does not conform to the requirements of this policy, any agreement pursuant to which you use our Services or any software that utilizes them, these Terms of Use for the Website or applicable law.

Obmedzenie Zodpovednosti 

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, MY A NAŠE SPOLOČNÍCKE STRANY NENESIEME ABSOLÚTNE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU, ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ, ALEBO SLUŽIEB SÚVISIACICH S WEBOVOU STRÁNKOU A NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE VAŠE PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIFICKÉ, ALEBO NÁSLEDNE VZNIKNUTÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ŠKODY VZNIKNUTÉ ZO STRATY BIZNISU, STRATY PROFITU, ALEBO ZO SÚDNYCH PROCESOV), (I) VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK VAŠICH ROZHODNUTÍ, ALEBO KONANIA, SO SPOĽAHNUTÍM SA NA OBSAH, ALEBO NAŠE PRODUKTY, ALEBO SLUŽBY, (II) VYPLÝVAJÚCE Z, ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE S POUŽITÍM, ALEBO VÝKONOM WEBOVEJ STRÁNKY, ALEBO OBSAHU, ALEBO S MEŠKANÍM, ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, OBSAH, ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, ALEBO Z POUŽÍVANIA, ALEBO ZNEUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB, SÚVISIACEJ GRAFIKY, A OBSAHU ZÍSKANÉHO PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, (III) AKÉKOĽVEK NESPRÁVNE, ALEBO CHÝBAJÚCE INFORMÁCIE, ALEBO DÁTA, ALEBO (IV) INÝM SPÔSOBOM POCHÁDZAJÚCE, ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY VAŠICH DÁT, ALEBO INFORMÁCIÍ, ČI UŽ VYCHÁDZAJÚCE Z PORUŠENIA ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁRUKY, KRIVDY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBALOSTI), ALEBO INÝM SPÔSOBOM, NAPRIEK TOMU, ŽE STE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD.

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA PRERUŠENÉ, NEPRÍSTUPNÉ, ALEBO NEDOSTUPNÉ SIETE, SERVERY, SATELITY, POSKYTOVATEĽOV INTERNETOVÝCH SLUŽIEB, WEBOVÉ STRÁNKY, ALEBO INÉ SPOJENIA, ALEBO ZA NEDOROZUMENIE, ZLYHANÝ, ZMÄTENÝ, POMIEŠANÝ, ONESKORENÝ, ALEBO NESPRÁVNE NASMEROVANÝ POČÍTAČOVÝ, TELEFÓNNY, KÁBLOVÝ PRENOS, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK TECHNICKÉ ZLYHANIE, PORUCHY, ALEBO PROBLÉMY.

VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI PRE VÁS PLATIA V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI PRI VŠETKÝCH KONANIACH VŠETKÝCH DRUHOV, VYCHÁDZAJÚCICH ZO ZMLUVY, KRIVDY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBALOSTI), ALEBO AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ, ALEBO OBJEKTÍVNEJ TEÓRIE. AK BY BOLA AKÁKOĽVEK ČASŤ TÝCHTO PODMIENOK POUŽITIA VYHLÁSENÁ ZA NEPLATNÚ, TAKÁTO ČASŤ BUDE POVAŽOVANÁ ZA ODDELITEĽNÚ, A NEOVPLYVŇUJE PLATNOSŤ, ALEBO PRESADITEĽNOSŤ ZVYŠNEJ ČASTI TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA.

Odkazy 

Webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na, alebo referenčné webové stránky tretích strán, zdroje a reklamy (spoločne „Stránky tretích strán“). Prepojenie sa s týmito stránkami tretích strán je na vaše vlastné riziko. Nenesieme zodpovednosť za presnosť, alebo spoľahlivosť žiadneho obsahu, dát, názorov, rád, vyhlásení, alebo iných informácií uvedených na stránkach tretích strán. Nevyšetrujeme, nemonitorujeme, alebo preverujeme presnosť, alebo úplnosť takýchto stránok tretích strán. Nenesieme zodpovednosť za dostupnosť týchto stránok tretích strán, ani nie sme zodpovední za estetiku, vzhľad, vhodnosť, alebo subjektívnu kvalitu informačného obsahu, propagácie, produktov, alebo iného materiálu, ktorý je dostupný na, alebo prostredníctvom takýchto stránok tretích strán. Tieto odkazy vám poskytujeme len pre vaše pohodlie, a poskytovanie takýchto odkazov môžeme ukončiť kedykoľvek podľa nášho vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Žiadne odporúčanie obsahu, informácií, dát, názorov, rád, vyhlásení, tovarov, služieb, alebo produktov tretej strany nie je vyjadrené, alebo naznačované žiadnou informáciou, materiálom, alebo obsahom žiadnej stránky tretích strán, ktoré je uvedené, odkazované, zahrnuté, alebo prepojené z, alebo na webovú stránku. Ak sa rozhodnete opustiť webovú stránku a vstúpite na tieto stránky tretích strán, urobíte tak na vlastné riziko. Za žiadnych okolností nie sme ani my, ani pridružení poskytovatelia zodpovední, ani neručíme, priamo, alebo nepriamo, za žiadnu vašu stratu, ujmu, alebo škodu spôsobenú, alebo údajne spôsobenú v súvislosti s používaním, so spoľahnutím sa na, akýkoľvek obsah, informácie, dáta, názory, rady, vyhlásenia, tovary, služby, alebo produkty dostupné na takýchto stránkach tretích strán. Akékoľvek obavy by ste mali nasmerovať administrátorovi, alebo správcovi príslušnej stránky tretej strany. Žiadne odkazy na stránky tretích strán nenaznačujú, že sme zákonne oprávnení používať akékoľvek obchodné značky, obchodné mená, logá, alebo symboly autorských práv zobrazených na, alebo prístupných prostredníctvom takých odkazov, alebo že akákoľvek prepojená stránka tretej strany je autorizovaná používať akékoľvek naše obchodné značky, obchodné mená, logá, alebo symboly autorských práv.

Prepojenie na Našu Firemnú Stránku 

Ak ste distribútorom Jeunesse Global, je vám udelené obmedzené, nevýhradné právo vytvoriť hypertextový odkaz na webovú stránku zo seba replikujúcej webovej stránky, ktorú vám poskytujeme, pokiaľ je takýto odkaz v súlade s týmito Podmienkami používania, Dohodou so Jeunesse a našou Firemnou politikou a postupmi. Nemôžete vytvoriť žiadny dojem, že by bola akákoľvek subdoména na webovej stránke súčasťou vašej webovej stránky. Toto limitované právo môže byť kedykoľvek odvolané.

Úpravy 

Vyhradzujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať, alebo odstrániť časti týchto Podmienok používania. Tieto Podmienky používania by ste si mali pravidelne prečítať pre prípadné zmeny. Ak používate webovú stránku po tom, čo sme zverejnili zmeny v týchto Podmienkach používania, budeme to považovať za váš súhlas so zmenami v týchto Podmienkach používania.

Rozhodujúce Právo 

Tieto Podmienky používania sa riadia a sú interpretované a presadzované v súlade so zákonmi Spojeného Kráľovstva, bez ohľadu na rozpor s právnymi zásadami.. Akýkoľvek predmet žaloby s ohľadom na webovú stránku, musíte zahájiť do dvoch rokov po vzniku predmetu žaloby, inak bude od takejto žaloby navždy upustené a bude sa považovať za premlčanú. Akýkoľvek právny úkon týkajúci sa týchto Podmienok používania, musí byť podaný na súd s kompetentnou jurisdikciou v Londýne. Strany týmto súhlasia s takouto formou a spôsobom jurisdikcie.

Nariadenie Použiteľné pri Porušení 

V prípade skutočného, alebo hroziaceho porušenia týchto Podmienok používania, tieto Podmienky používania môžu byť presadené prikazujúcim nariadením, alebo špecifickým plnením bez dokazovania skutočného poškodenia, ale po dokázaní všetkých ďalších požiadaviek pre udelenie takéhoto nariadenia, okrem akýchkoľvek a všetkých ďalších dostupných opatrení.

Ostatné 

Ustanovenia týchto Podmienok používania sú oddeliteľné a v prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania označí za neplatné, alebo nepresaditeľné, takáto neplatnosť, alebo nepresaditeľnosť neovplyvní žiadnym spôsobom platnosť, alebo presaditeľnosť zvyšných ustanovení. Naše odpustenie vášho porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania, nemôže byť považované, alebo interpretované, ako odpustenie vášho akéhokoľvek následného porušenia Podmienok používania.

Táto sekcia a ustanovenia týchto Podmienok používania týkajúce sa vylúčenia zodpovednosti a záruk, povinnosti odškodnenia, intelektuálneho vlastníctva a rozhodujúceho práva, zostávajú v platnosti aj po ukončení týchto podmienok používania.

Tieto Podmienky používania neobmedzujú žiadne práva, alebo prostriedky, ktoré my, alebo naši dodávatelia, poskytovatelia licencií, alebo podobné subjekty, môžeme držať pod obchodným tajomstvom, autorskými právami, patentmi, obchodnými značkami, alebo pod inými zákonmi.

Tieto Podmienky používania, Politika ochrany osobných údajov a akékoľvek koncovým užívateľom preklikávateľné dohody uvedené na webovej stránke a, ak ste distribútorom Jeunesse Global, vaša Dohoda so Jeunesse a Firemná politika a postupy, vytvárajú úplnú dohodu medzi nami s ohľadom na vaše používanie webovej stránky, a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné, alebo ústne dohody. Žiadne odpustenie akéhokoľvek porušenia, alebo nedodržania tu uvedeného ktoroukoľvek stranou, nebude považované za odpustenie akéhokoľvek predchádzajúceho, alebo následného porušenia, alebo nedodržania. Tu používané nadpisy sekcií slúžia len pre pohodlie, a nemajú žiadny právny význam.

Tlačená verzia týchto Podmienok používania a akékoľvek upozornenia vydané v elektronickom formáte, musia byť prijateľné pri arbitráži, alebo akýchkoľvek súdnych, alebo administratívnych konaniach, založené na, alebo súvisiace s, týmito Podmienkami používania v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako sú iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne generované a udržiavané v tlačenej forme. Je výslovným prianím strán, aby boli tieto Podmienky používania a všetky súvisiace dokumenty zostavené v anglickom jazyku, ktorým sa rozpráva v Spojených štátoch.

POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA, POROZUMELI IM A SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VIAZANÍ VŠETKÝMI TU UVEDENÝMI PODMIENKAMI A POŽIADAVKAMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ ZMENENÉ Z ČASU NA ČAS.

Share This