ข้อกำหนดในการใช้งาน:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ jeunesseglobal.com (“เว็บไซต์”) ของ บริษัท Jeunesse Global จำกัด (“Jeunesse Global” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”) ท่าน (“ผู้ใช้งาน”) ได้ร้องขอสิทธิในการเข้าถึง เว็บไซต์, บริการ (ตามที่นิยามไว้ข้างใต้) ที่เราจัดทำผ่านทางเว็บไซต์ และ ข่าวสาร, รูปภาพ, กราฟฟิค, ข้อมูล, เนื้อหา, ไฟล์, ลิงค์, ภาพถ่าย, กราฟฟิค, บันทึกเสียง, บันทึกภาพเคลื่อนไหว, ข้อความ, ซอฟท์แวร์, ข้อความ, การติดต่อสื่อสาร, สาระ, องค์กร, แบบ, การรวบรวม, การแปลแถบแม่เหล็ก, การแปลงสัญญาณดิจิตอล, HTML, XML, Java code และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาโดยละเอียด (“ข้อกำหนดในการใช้งาน” เหล่านี้) การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาจะมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงและยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้โดยไม่มีการแก้ไข โดยการคลิกปุ่ม “ข้าพเจ้าตกลง” ด้านใต้ ท่านยอมรับว่าจะผูกพันตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ โดยการคลิกปุ่ม “ข้าพเจ้าไม่ตกลง” ด้านใต้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เว็บไซต์ โปรดทราบว่าส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ เพิ่มเติม และ/หรือ แตกต่างออกไป

การเข้าถึง

เราอาจจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้แก่ท่าน เช่น ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับ Jeunesse Global, ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน, ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์กับ Jeunesse Global และการเข้าถึงบริการและข้อมูลที่มีอยู่เป็นครั้งคราวหรือผ่านทางเว็บไซต์ (“บริการ”) เราขอสงวนสิทธิด้วยดุลพินิจของพวกเราโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการ ยกเลิก, แก้ไข หรือ ระงับ การเข้าถึงของท่านใน เว็บไซต์, เนื้อหา หรือ บริการ ไว้ชั่วคราวในเวลาใดๆ (ด้วยเหตุใดๆ หรือโดยปราศจากเหตุผล) กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นการจำกัดสิทธิใดๆ เราอาจ ยกเลิก, แก้ไข หรือ ระงับ การเข้าถึงของท่านใน เว็บไซต์, เนื้อหา หรือ บริการ ไว้ชั่วคราว เมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และจะรวมถึงแอพพลิเคชั่นและข้อตกลงของท่าน (“ข้อตกลง Jeunesse”) ด้วยในกรณีที่ท่านเป็นผู้แทนจำหน่ายของ Jeunesse Global หรือหากท่านล่วงละเมิดสิทธิของพวกเราหรือสิทธิของบุคคลอื่นใด

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเราถูกรวมไว้ในและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

การปฏิบัติ

ท่านรับรองและรับประกันว่า (a) ท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (b) ท่านได้ใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่มีการล่วงละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ของเขตอำนาจในสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือสถานที่ที่ท่านใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์โดยประการอื่น (c) ข้อมูลทั้งหลาย (ถ้ามี) ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง (d) ท่านมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (e) การใช้งานของท่านในเว็บไซต์และเนื้อหาจะถูกต้องตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (และรวมถึงข้อตกลง Jeunesse และนโยบายและกระบวนการต่างๆ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้แทนจำหน่ายของ Jeunesse Global) (f) การใช้งานของท่านในเว็บไซต์และเนื้อหาจะถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายที่มีผลใช้บังคับ (g) ท่านมีความสามารถที่จะแบกรับหรือยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหา และ (h) ท่านเข้าใจและตกลงยอมรับ ข้อกำหนด, เงื่อนไข และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหา

ท่านไม่อาจ คัดลอก, ถ่ายทอด, เผยแพร่, จำหน่าย หรือ ตีพิมพ์ เว็บไซต์, เนื้อหา หรือ บริการใดๆ ทั้งหลาย โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากพวกเรา การใช้งานของท่านในเนื้อหา เช่น การพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ท่านไม่อาจ ลบหรือแก้ไข หรือ ก่อให้เกิดการลบหรือแก้ไข การแจ้งเตือน, เครื่องหมาย หรือคำบรรยายใดๆ ที่มีอยู่ในหรือบนเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าและการปฏิเสธความรับผิด ท่านไม่อาจสร้างงานที่ลอกแบบมาจากเว็บไซต์หรือเนื้อหา ในการ เข้าถึง และ/หรือ ใช้งาน เว็บไซต์หรือเนื้อหา ท่านตกลงที่จะไม่:

(i) ใช้งาน เว็บไซต์, เนื้อหา หรือบริการ ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ตามที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หรือ ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ผิดศีลธรรม หรือถูกต้องห้ามโดยข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือ กฎหมาย, กฎ หรือ ระเบียบใดๆ ของท้องถิ่น, ของรัฐ หรือของสหพันธรัฐที่มีผลใช้บังคับ;

(ii) ใช้งาน เว็บไซต์, เนื้อหา หรือบริการ ในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหาย, ความขัดข้อง, ภาระที่มากเกินสมควร หรือ ความบกพร่อง ของ เว็บไซต์, เนื้อหา หรือบริการ หรือ ที่เป็นการขัดขวางการใช้งานและการใช้สิทธิของผู้อื่นบน เว็บไซต์, เนื้อหา หรือบริการ;

(iii) รับหรือพยายามที่จะรับ สื่อ, ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใด ผ่านทางวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้เจตนาทำให้มีขึ้นหรือจัดเตรียมไว้ให้ผ่านทางเว็บไซต์;

(iv) หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องมือรักษาความปลอดภัยใดๆ ของเว็บไซต์

(v) แก้ไข, ลบ, แยกส่วน, รื้อ หรือทำวิศวกรรมย้อนรอย ในเว็บไซต์, เนื้อหา หรือบริการ ไม่ว่าในทางใด;

(vi) อัพโลดอีเมล์เพื่อการ โฆษณา, จัดทำโปรโมชั่นหรือทำการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการส่งโดยประการอื่นเข้าสู่หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “อีเมล์ขยะ”, “แบบสำรวจ”, “อีเมล์ที่ไม่ได้รับการร้องขอ”, “สแปม”, “จดหมายลูกโซ่” หรือ “แผนการตลาดแบบปิรามิด”;

(vii) อัพโลดหรือโพสต์อีเมล์หรือทำการส่งสื่อใดๆ โดยประการอื่น ที่มี “ม้าโทรจัน”, “หนอนคอมพิวเตอร์”, ไวรัสซอฟท์แวร์ หรือ รหัส, ไฟล์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อหรือที่อาจ ขัดขวาง, ทำลาย, รบกวนหรือจำกัด การทำงานของ เว็บไซต์, เนื้อหา หรือ บริการ หรือซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมต่างๆ;

(viii) ใช้วิธีการอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “แมงมุม” อิเล็คทรอนิกส์, “หุ่นยนต์” หรือ “crawlers” ในการดาวน์โลดข้อมูลจากฐานข้อมูลใดๆ ของพวกเรา; หรือ

(ix) รวมข้อมูลจากฐานข้อมูลใดๆ ของพวกเราเข้ากับอีเมล์หรือสินค้าหรือบริการ “ไวท์เพจ” อื่นๆ ไม่ว่าจะมีระบบการทำงานผ่านเบราว์เซอร์, มีระบบการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นในทางทรัพย์สินจากฝั่งลูกค้า หรือ มีระบบการทำงานผ่านเว็บ ก็ตาม โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากพวกเรา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์และเนื้อหาของพวกเราถือเป็นทรัพย์สินของ Jeunesse Global, บริษัทในเครือ, ผู้ให้อนุญาตของบริษัท หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ และได้รับความคุ้มครองภายใต้ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ การคัดลอก, การเผยแพร่ซ้ำ, การใช้งาน หรือการตีพิมพ์ เนื้อหาโดยท่านจะถูกต้องห้ามโดยเด็ดขาด กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์หรือใบอนุญาตอื่นๆ ในหรือต่อ สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือในเนื้อหา จะไม่ถูก ให้, มอบหมายหรือโอน ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือด้วยเหตุที่ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์, เนื้อหา หรือบริการ

เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ชื่อทางการค้าและลิขสิทธิ์ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หรือในเนื้อหาถือเป็นทรัพย์สินของพวกเราหรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่มีสิทธิและไม่ได้รับอนุญาตในหรือต่อ เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ชื่อทางการค้าหรือลิขสิทธิ์ใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์

การเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาและการใช้บริการของพวกเราจะถูกจัดทำเพื่อการใช้งานในทางธุรกิจของท่านเท่านั้น ท่านไม่อาจ ทำซ้ำ, ตีพิมพ์ซ้ำ, เผยแพร่, โอน, ให้อนุญาตช่วง, ส่งต่อ, จำหน่ายหรือจัดเตรียม งานที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือทำการจำหน่ายซ้ำหรือทำให้บุคคลอื่นสามารถใช้บริการของพวกเราได้ สิทธิทั้งหลายในและต่อเว็บไซต์และเนื้อหาของพวกเราที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะยังเป็นของพวกเราหรือผู้ให้อนุญาตของพวกเรา

ข้อมูลความลับหรือข้อมูลในทางทรัพย์สิน

ในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ท่านอาจเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลในทางทรัพย์สินของพวกเราหรือของ ผู้จัดหา, ผู้ให้อนุญาต หรือบุคคลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของพวกเรา คำว่า “ข้อมูลในทางทรัพย์สิน” หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินและเป็นความลับของพวกเราหรือของ ผู้จัดหา, ผู้ให้อนุญาต หรือบุคคลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของพวกเรา และรวมถึงข้อมูลและสิ่งใดๆ ดังต่อไปนี้ ที่ได้รับอนุญาต, เป็นเจ้าของ หรือได้รับการพัฒนา โดยคู่สัญญาใดๆ ดังกล่าวหรือตัวแทนของพวกเขา: บันทึกและแผนทางธุรกิจ; ข้อมูลทางธุรกิจ; สูตรและคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า; แผนและกลยุทธ์ทางการตลาด; งบการเงิน; รายชื่อและข้อมูลของผู้แทนจำหน่าย, วงศ์ตระกูล, แผนการชดเชยและข้อมูลทางการเงิน, รายชื่อและบันทึกของลูกค้า; สิ่งประดิษฐ์, แบบสินค้า, ข้อมูล, บริการ, โครงสร้างการกำหนดราคา; การลดราคา; โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรายการบันทึกต่างๆ; รหัสต้นทาง และ/หรือ รหัสปลายทาง; ซอฟท์แวร์; และข้อมูลในทางทรัพย์สินอื่นใดดังกล่าว ท่านเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลในทางทรัพย์สิน เป็นของ, ได้รับ หรือ ได้รับอนุญาต โดยพวกเราหรือผู้จัดหาหรือผู้ให้อนุญาตของพวกเราหรือบุคคลอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ด้วยการลงทุนโดยใช้ เวลาอันมีค่า, ความพยายามและค่าใช้จ่าย และข้อมูลในทางทรัพย์สินนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ มีค่า, พิเศษ และมีลักษณะเฉพาะ ของพวกเราหรือของผู้จัดหาหรือผู้ให้อนุญาตของพวกเราหรือบุคคลอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้เรามีความได้เปรียบอย่างยิ่งในการแข่งขัน ดังนั้น ท่านจะต้องเก็บข้อมูลในทางทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นความลับและจะต้องไม่เปิดเผยแก่บุคคลหรือองค์กรใดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากพวกเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานทั้งหลายและการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลในทางทรัพย์สินใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านถูกบังคับตาม กฎหมาย, กฎระเบียบ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ให้ต้องเปิดเผยข้อมูลในทางทรัพย์สินใดๆ ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเพื่อให้เราสามารถขอคำสั่งคุ้มครองหรือหาวิธีการแก้ไขอื่นๆ ที่เหมาะสม นอกจากนั้น หากท่านถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยข้อมูลในทางทรัพย์สินใดๆ ท่านจะต้องเปิดเผยเฉพาะส่วนของข้อมูลในทางทรัพย์สินที่ถูกเรียกร้องตามกฎหมายให้ต้องเปิดเผยซึ่งได้รับการยืนยันโดยความเห็นทางกฎหมายจากที่ปรึกษาของท่านด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง เมื่อเราร้องขอ ท่านจะต้องส่งสิ่งใดๆ ทั้งหลายที่มีข้อมูลในทางทรัพย์สินคืนให้แก่พวกเรา

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านจะต้อง ชดใช้, ปกป้อง และคุ้มครอง พวกเรา, บริษัทในเครือของพวกเราและ ผู้ให้อนุญาต, เจ้าของ, พนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้าง, ผู้ทำสัญญาช่วง, ผู้ให้ข้อมูล, ผู้จัดหา, ทนายความ, ตัวแทน, บริษัทแม่, บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ของพวกเรา และ เจ้าของ, พนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้าง, ผู้ทำสัญญาช่วง, ทนายความ, ตัวแทน, บริษัทแม่, บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ของพวกเขาแต่ละรายเหล่านั้น (เรียกรวมกันว่า “ผู้ที่อยู่ในเครือของพวกเรา”) จาก ความรับผิด, ความสูญเสีย, การเรียกร้อง, ค่าเสียหาย, การฟ้องร้อง, การตัดสิน, ราคาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่าน (a) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ หรือ (b) ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา เราไม่มีหน้าที่ในการ ชำระคืน, ป้องกัน, ชดใช้หรือคุ้มครองท่าน อันเป็นผลมาจาก, เกี่ยวข้องกับ หรือเกิดขึ้นจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้, เว็บไซต์ หรือการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหา

การปฏิเสธความรับผิด

เราจะไม่รับรองเกี่ยวกับ ความเหมาะสมความน่าเชื่อถือความใช้การได้ความทันต่อเวลาและความถูกต้องเที่ยงตรง ของ เว็บไซต์บริการ หรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ในขอบเขตอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต เว็บไซต์และ เนื้อหาบริการซอฟท์แวร์ และสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นได้ถูกจัดเตรียมให้ ตามสภาพ”, “โดยมีข้อบกพร่องต่างๆ” และ เท่าที่มี” เราจะปฏิเสธการรับประกันทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์บริการ และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันว่าไม่มีการล่วงละเมิดใดๆความสามารถในการค้าขายได้ และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหนึ่งๆ และสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตาม กฎหมายกฎธรรมเนียมการค้าหรือการทำธุรกรรม และความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์เนื้อหา และบริการ และการกระทำใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ท่านเข้าร่วมในบริการใดๆ

ท่านจะรับความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับการที่ท่านใช้งาน เว็บไซต์บริการ และเนื้อหา แม้ว่าเนื้อหาของพวกเราจะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว มันก็ยังอาจ ล้าสมัย และ/หรือ อาจมีความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดทางการพิมพ์ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการที่ท่านไม่สามารถหรือล้มเหลว (ไม่ว่าด้วยเหตุใด) ในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือใช้งานโดยประการอื่นหรือรับข้อมูลหรือบริการจากหรือเกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์เนื้อหา หรือการที่ท่านทำการซื้อจากเรา เราไม่รับประกันว่า เว็บไซต์สินค้า หรือบริการ จะเข้ากันได้กับระบบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ใดๆ และไม่รับประกันว่า เว็บไซต์หรือบริการใดๆ จะไม่ถูดขัดขวางหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ

เราจะไม่รับผิดชอบหรือต้องรับผิดในการรักษาข้อมูลผู้บริโภคใดๆ หรือสำหรับ การลบความผิดพลาดการทำลายความเสียหายความสูญเสีย หรือความล้มเหลว ของข้อมูลผู้บริโภคใดๆ หรือสำหรับการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคใดๆ ของบุคคลภายนอก

เราไม่รับรองหรือรับประกันระดับความสำเร็จ ถ้ามี ที่บุคคลต่างๆ อาจได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการใดๆ ของพวกเรา ผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึง สถานะทางการเงินโดยเฉพาะเจาะจงของบุคคลนั้นความพยายาม และการกระทำต่างๆ ท่านควรขอคำแนะนำจาก

มืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น นักบัญชีทนายความ และ/หรือ ที่ปรึกษามืออาชีพ สำหรับการให้คำแนะนำโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อธุรกิจของท่าน

นอกจากนั้น เราและผู้ให้อนุญาตของพวกเราจะไม่รับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการหรือสิ่งต่างๆ และเทคโนโลยีที่มีอยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้งานในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั้งหลาย หากท่านใช้งาน เว็บไซต์บริการ หรือสิ่งใดๆ หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นอกเขตสหรัฐอเมริกา ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหลายที่มีผลใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎระเบียบในการส่งออกและนำเข้าของประเทศอื่น เราหรือผู้ให้บริการใดๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก รวมทั้งหุ้นส่วนหรือบริษัทในเครือต่างๆ ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์เซอเวอร์ของเว็บไซต์ หรืออีเมล์ใดๆ ที่ถูกส่งมาจากเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก รวมทั้งหุ้นส่วนหรือบริษัทในเครือต่างๆ จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

การใช้บริการ

เพื่อเป็นตัวอย่างและโดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิ ท่านตกลงว่าเมื่อท่านใช้งาน เนื้อหา, บริการ หรือส่วนอื่นใดของเว็บไซต์ ของพวกเรา ท่านจะไม่:

(i) แก้ไข, ลบ, แยกส่วน, รื้อ หรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ในเว็บไซต์, เนื้อหา หรือบริการ ไม่ว่าในทางใด;

(ii) ทำให้เสียชื่อเสียง, ข่มเหง, รบกวน, ไล่ตาม, คุกคาม หรือ กระทำละเมิดโดยประการอื่น แก่สิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิในทางส่วนตัวหรือในทางสาธารณะ) ของผู้อื่น;

(iii) ใช้บริการ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือ ตีพิมพ์, ส่ง, คัดลอก, ทำซ้ำ, ส่งอีเมล์, โพสต์, อัพโลด, แจกจ่าย หรือ เผยแพร่ (หรือใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อกระทำการใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้น) หัวข้อ, ชื่อ, ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ ไม่เหมาะสม, หยาบคาย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ละเมิดสิทธิ, ลามก, อนาจาร หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย;

(iv) อัพโลดไฟล์ที่มีซอฟท์แวร์หรือสิ่งอื่นที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (หรือโดยสิทธิในทางส่วนตัวหรือในทางสาธารณะ) เว้นแต่ท่านจะเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมสิทธิดังกล่าวหรือได้รับความยินยอมทั้งหลายที่จำเป็นแล้ว;

(v) อัพโลดไฟล์ที่มี ไวรัส, ไฟล์ที่มีปัญหา หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่การทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น;

(vi) โฆษณาหรือเสนอขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ เว้นแต่การบริการดังกล่าวจะให้อนุญาตแก่ข้อความเหล่านั้นไว้โดยเฉพาะ;

(vii) จัดทำหรือส่งต่อ แบบสำรวจ, การแข่งขัน, แผนการตลาดแบบปิระมิด, จดหมายลูกโซ่, จดหมายขยะ, สแปม, อีเมล์ที่ไม่ได้รับการร้องขอ หรือ การติดต่อสื่อสารใดๆ เพื่อการ โฆษณา, จัดโปรโมชั่น หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต

(viii) ดาวน์โลดไฟล์ใดๆ ที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานอื่นของการให้บริการที่ท่านทราบหรือควรที่จะทราบว่าไม่สามารถนำมาเผยแพร่โดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเช่นนั้นได้;

(ix) บิดเบือนหรือลบ การแจ้งเตือนถึงความเป็นเจ้าของ, การแจ้งตามกฎหมาย หรือการแจ้งอย่างเหมาะสมอื่นๆ หรือข้อกำหนดในทางทรัพย์สินหรือฉลากระบุแหล่งที่มาของซอฟท์แวร์หรือสิ่งอื่นที่อยู่ในไฟล์ที่ถูกอัพโลด;

(x) จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานอื่นใดจากการใช้งานและการใช้สิทธิของเขาในการให้บริการหรือส่วนอื่นใดของเว็บไซต์หรือเนื้อหา;

(xi) ล่วงละเมิดแนวปฏิบัติใดๆ หรือแนวทางอื่นๆ ที่อาจมีผลใช้บังคับสำหรับบริการใดๆ โดยเฉพาะ หรือส่วนอื่นใดของเว็บไซต์หรือเนื้อหา;

(xii) เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลโดยประการอื่นเกี่ยวกับผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล์ โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากพวกเขาเหล่านั้น;

(xiii) ล่วงละเมิด กฎหมาย, กฎ หรือระเบียบใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ;

(xiv) ใช้บริการในกรณีที่ท่านอยู่ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในรายการของกรมธนารักษ์ในเรื่องประเทศที่ถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะ; หรือ

(xv) เผยแพร่รหัสผ่านของท่าน, อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือทำสิ่งอื่นใด ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

เราไม่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังใน การให้บริการ, เว็บไซต์ หรือเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิในการตรวจสอบสิ่งที่ถูกโพสต์ลงบนการให้บริการและในการลบสิ่งใดๆ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่มีความรับผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังหรือการละเลยของพวกเรา

เราสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในทุกเวลาตามความจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม กฎหมาย, กฎ, ระเบียบ, กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอของรัฐ หรือสงวนสิทธิในการ แก้ไข, ปฏิเสธการโพสต์ หรือลบข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามดุลพินิจของพวกเราแต่เพียงผู้เดียว

สิ่งที่ถูกอัพโลดเข้าสู่บริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ได้โพสต์ไว้ในเรื่อง การใช้งาน, การทำซ้ำ และ/หรือ การแจกจ่าย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวหากท่านได้ดาวน์โลดสิ่งนั้น

ข้อมูลที่ถูกส่งให้แก่พวกเรา

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูล, ข่าวสาร, เสียง, ภาพถ่าย, วิดิโอ และงานที่มีเจ้าของใดๆ ทั้งหลายที่ท่านได้ส่งให้แก่พวกเรา รวมถึง การแสดงความคิดเห็นและข้อแนะนำทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชม”) นั้น ท่านได้ให้อนุญาตแก่พวกเราโดย ไม่เป็นการเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว, โอนได้, มอบหมายได้, ให้อนุญาตช่วงได้, ตลอดไป, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ทั่วโลก, ปราศจากค่าธรรมเนียม และชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว ในการ ใช้งาน, ครอบครอง, คัดลอก, แจกจ่าย, จำหน่าย, ให้อนุญาตช่วง, เปิดเผย, แสดงต่อสาธารณะ, ดำเนินการ, แก้ไข, ทำขึ้น, ได้ทำขึ้น, นำเข้า, ส่งออก และจัดเตรียม งานที่คัดลอกมาจากเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมดังกล่าวผ่านทางการแจกจ่ายหลายระดับในสื่อใดๆ ทั้งหลายที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จะไม่มีการชำระค่าชดเชยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมของท่านตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการโพสต์หรือใช้เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมใดๆ ที่ท่านอาจจัดทำขึ้นและอาจลบเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมใดๆ ออกไปในเวลาใดๆ ตามดุลพินิจของพวกเราแต่เพียงผู้เดียว

โดยการ โพสต์, อัพโลด, ป้อนข้อมูล, จัดทำ หรือส่ง เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมของท่าน ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมโดยประการอื่นในสิทธิทั้งหลายของเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมของท่านตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับท่านในการ จัดทำ, โพสต์, อัพโลด, ป้อนข้อมูล หรือส่ง เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมดังกล่าว

ท่านจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เข้าชมทั้งหลายที่ถูก อัพโลด, โพสต์ หรือจัดเก็บ ผ่านทางการใช้บริการของท่าน

บริการของพวกเราอาจรวมถึง การให้บริการกระดานข่าว, พื้นที่สนทนา, กลุ่มข้อมูล, พื้นที่แสดงความคิดเห็น, ชุมชน, เว็บเพจส่วนตัว, ปฏิทิน และ/หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในด้านการส่งข้อความที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถอัพโลดหรือเผยแพร่ ข้อมูล, สื่อ และเนื้อหาต่างๆ หรือเพื่อติดต่อสื่อสารกับสาธารณะชนในวงกว้างหรือกับกลุ่มหนึ่งๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ ข่าวสาร, รูปภาพ, กราฟฟิค, ข้อมูล, ข้อความ, ไฟล์, ลิงค์, ซอฟท์แวร์, สาร, การติดต่อสื่อสาร และสิ่งอื่นๆ (“เนื้อหาของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย”) ที่ท่าน (หรือที่บุคคลใดซึ่งได้ใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน) ได้ ตีพิมพ์, โพสต์, แจกจ่าย, แสดง, เผยแพร่ หรือส่งโดยประการอื่น เข้าสู่สาธารณะหรือโดยส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ เราจะไม่ควบคุมและไม่จำเป็นต้องคัดกรองหรือเฝ้าระวังเนื้อหาของผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายที่ถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ และด้วยเหตุดังกล่าว เราจะไม่รับประกันใน ความถูกต้อง, เที่ยงตรง หรือคุณภาพ ของเนื้อหาของผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายดังกล่าว เราสงวนสิทธิตามดุลพินิจโดยเด็ดขาดของพวกเราแต่เพียงผู้เดียวในการ แก้ไข, ลบ หรือบันทึก เนื้อหาของผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ท่านได้เข้าใจแล้วว่าการเข้าสู่หรือใช้งานเว็บไซต์อาจทำให้ท่านได้พบกับเนื้อหาของผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายที่ ไม่พึงปรารถนา, ไม่เหมาะสม หรือไม่น่าพอใจ สำหรับท่าน ท่านตกลงที่จะใช้บริการเฉพาะเพื่อการ โพสต์, ส่ง และรับ ข้อความและสิ่งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการโดยเฉพาะเจาะจง ท่านได้ให้อนุญาตแก่พวกเราอย่างจำกัดโดย ไม่เป็นการเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว, โอนได้, มอบหมายได้, ให้อนุญาตช่วงได้, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ทั่วโลก, ปราศจากค่าธรรมเนียม และชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว ในการ ใช้งาน, ครอบครอง, คัดลอก, แจกจ่าย, จำหน่าย, ให้อนุญาตช่วง, เปิดเผย, แสดงต่อสาธารณะ, ดำเนินการ, แก้ไข, ทำขึ้น, ได้ทำขึ้น, นำเข้า, ส่งออก และจัดเตรียม งานที่คัดลอกมาจากเนื้อหาของผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านในเรื่องที่เนื้อหาของผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายได้ถูกจัดทำขึ้น

การแจ้งเตือนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตที่มากที่สุดเท่าที่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราและกิจการในเครือของพวกเราจะไม่ต้องรับผิดไม่ว่าโดยประการใดจากการที่ท่านใช้เนื้อหาใดๆ หรือข้อมูลหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และจะไม่ต้องรับผิดสำหรับค่าเสียหาย โดยตรงโดยอ้อมพิเศษค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับ ความสูญเสียในเชิงธุรกิจความสูญเสียกำไร หรือการฟ้องคดี) (I) ซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ของท่านโดยอาศัยเนื้อหาหรือสินค้าหรือบริการของพวกเรา (II) เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการดำเนินการของเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือความล่าช้าหรือการที่ไม่สามารถใช้งาน เว็บไซต์เนื้อหา หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ หรือจากการใช้งานหรือการใช้โดยมิชอบใน ข้อมูลซอฟท์แวร์สินค้าบริการกราฟฟิคที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ (III) ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป หรือ (IV) เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากความสูญเสียในข้อมูลหรือข่าวสารของท่านโดยประการอื่น ไม่ว่าจะเกิดจาก การผิดสัญญา, ผิดเงื่อนไขการรับประกัน, ละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาท) หรืออื่นๆ ไม่ว่าจะได้มีการชี้แจงถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับ การขัดขวางการไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือ ความล้มเหลวของ เครือข่ายเซอเวอร์ดาวเทียมผู้ให้บริการอินเตอร์เนทเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่ออื่นๆ หรือ การที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ความล้มเหลวความผิดพลาดสัญญาณรบกวนความล่าช้า หรือการส่งผิด ของ คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ หรือการส่งเคเบิ้ล หรือสำหรับ ความผิดปกติความล้มเหลว หรือความยากลำบาก ในทางเทคนิคใดๆ

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นจะใช้บังคับกับท่านในขอบเขตที่มากที่สุดเท่าที่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในทุกการกระทำไม่ว่าชนิดใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจาก สัญญาละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาท) หรือทฤษฎีในทางกฎหมายหรือในทางศีลธรรมอื่นใด ข้อกำหนดใดที่ไม่สมบูรณ์จะสามารถแยกออกจากกันได้และจะไม่ส่งผลกระทบกับความสมบูรณ์หรือความใช้บังคับได้ในส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

ลิงค์

ในบางครั้ง เว็บไซต์อาจมีลิงค์หรือมีการเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์, แหล่งข้อมูล และโฆษณา ของบุคคลภายนอก (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เราไม่รับผิดชอบสำหรับความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของ เนื้อหา, ข้อมูล, ความเห็น, ข้อแนะนำ, ข้อความ หรือข่าวสารอื่นใด ที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราจะไม่ สอบสวน, เฝ้าระวัง หรือตรวจสอบ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวสำหรับความถูกต้องหรือสมบูรณ์ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความใช้การได้ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับ ความสวยงาม, ความน่าสนใจ, ความเหมาะสมต่อรสนิยม หรือคุณภาพในทางอัตวิสัย ของ เนื้อหาข้อมูล, การโฆษณา, สินค้า หรือสิ่งอื่นๆ ที่ถูกทำให้มีขึ้นบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เราจัดเตรียมลิงค์เหล่านี้ให้แก่ท่านเพื่อความสะดวกเท่านั้นและอาจยุติการจัดเตรียมลิงค์ดังกล่าวในเวลาใดๆ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ จะไม่มีการรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใน เนื้อหา, ข่าวสาร, ข้อมูล, ความเห็น, ข้อแนะนำ, ข้อความ, สินค้า, บริการ หรือผลิตภัณฑ์ ของบุคคลภายนอก ด้วย ข้อมูล, สื่อ หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ มีอยู่, ถูกอ้างถึง, รวมไว้ใน หรือเชื่อมโยงไปจากหรือไปยัง เว็บไซต์ หากท่านตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และเข้าไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ท่านจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเอง จะไม่มีสถานการณ์ใดที่พวกเราหรือผู้ให้บริการใดๆ ในเครือที่จะต้องรับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับ ความสูญเสีย, ความบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากท่านโดยเกี่ยวข้องกับ การใช้งานหรือการเชื่อถือใน เนื้อหา, ข่าวสาร, ข้อมูล, ความเห็น, ข้อแนะนำ, ข้อความ, สินค้า, บริการ หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรแจ้งข้อสงสัยใดๆ ไปยังผู้ควบคุมหรือผู้จัดการเว็บของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ลิงค์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะไม่เป็นการแสดงว่าเราได้ให้อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้งาน เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, โลโก้ หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ใดๆ ที่ถูกแสดงอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านทางลิงค์ดังกล่าว และจะไม่เป็นการแสดงว่าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้น ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, โลโก้ หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ใดๆ ของพวกเรา

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทของพวกเรา

หากท่านเป็นผู้แทนจำหน่ายของ Jeunesse Global ท่านจะได้รับสิทธิโดยจำกัดและไม่เป็นการเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างลิงค์หลายมิติจากเว็บไซต์ที่สร้างตนเองซ้ำได้ซึ่งเราได้จัดเตรียมให้ท่านไปยังเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่าลิงค์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้, ข้อตกลง Jeunesse และนโยบายและกระบวนการของพวกเรา ท่านไม่สามารถสร้าง เครื่องหมายว่าโดเมนย่อยใดๆ บนเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของท่าน สิทธิโดยจำกัดดังกล่าวนี้อาจถูกเพิกถอนได้ในเวลาใดๆ

การแก้ไข

เราสงวนสิทธิตามดุลพินิจของพวกเราแต่เพียงผู้เดียวในการ เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่มเติม หรือเพิกถอน ส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ในเวลาใดๆ ท่านควรจะอ่านข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง หากท่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่เราได้โพสต์ถึงความเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้แล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข้อกำหนดในการใช้งานแล้ว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะ ถูกควบคุม, ตีความ และใช้บังคับตามกฎหมายของมลรัฐฟลอริด้า โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน มูลคดีใดๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะต้องเริ่มดำเนินการภายในสองปีนับแต่วันที่มูลคดีดังกล่าวได้เกิดขึ้น มิฉะนั้นจะถือว่าได้สละสิทธิตลอดไปและหมดอายุความ การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะต้องถูกยื่นไปยังศาลของมลรัฐและสหพันรัฐที่ตั้งอยู่ใน เซมิโนเลเคาน์ตี้ มลรัฐฟลอริด้า คู่สัญญาได้ยอมรับในเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีดังกล่าว

การคุ้มครองที่นำมาใช้ได้สำหรับการล่วงละเมิด

ในกรณีที่มีการล่วงละเมิดอย่างแท้จริงหรือน่าจะเกิดการล่วงละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้อาจถูกใช้บังคับโดยมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือการดำเนินการโดยเฉพาะโดยปราศจากหลักฐานถึงความเสียหายที่แท้จริงแต่อยู่บนหลักฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหลายในการที่จะให้การคุ้มครองดังกล่าว โดยเป็นสิ่งเพิ่มเติมจากการแก้ไขอื่นใดทั้งหลายที่มีอยู่

เบ็ดเตล็ด

เงื่อนไขต่างๆ ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้สามารถแยกออกจากกันได้ และในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ความไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบไม่ว่าในทางใดต่อเงื่อนไขในส่วนที่เหลือ การที่พวกเราสละสิทธิจากการที่ท่านกระทำผิดเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือว่าหรือถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิของพวกเราสำหรับการกระทำผิดของท่านในภายหลัง

หัวข้อและเงื่อนไขในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ที่ระบุถึง การไม่รับรองหรือรับประกัน, หน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน, ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่ใช้บังคับ จะยังคงมีผลใช้บังคับแม้จะได้บอกเลิกข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะไม่เป็นการจำกัดสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใดๆ ที่เราหรือ ผู้จัดหา, ผู้ให้อนุญาต หรือบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกันของพวกเรา อาจมีภายใต้ ความลับทางการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า หรือ กฎหมายอื่นๆ

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเราและข้อตกลงที่ผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายต้องคลิกผ่าน ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ และข้อตกลง Jeunesse และนโยบายและกระบวนการค่างๆ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้แทนจำหน่ายของ Jeunesse Global จะเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างพวกเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และจะมีผลเหนือกว่าข้อตกลงทั้งหลายที่ได้ทำขึ้นก่อนหน้านี้ ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร การสละสิทธิใดๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือกระทำผิดภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือกระทำผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้น หัวข้อต่างๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีความหมายในทางกฎหมายแต่อย่างใด

ฉบับที่ถูกตีพิมพ์ของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และการแจ้งเตือนใดๆ ที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์จะนำมาใช้ได้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางศาลหรือกระบวนการทางปกครองใดๆ ที่ต้องอาศัยหรือเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ในขอบเขตที่เท่าเทียมกับและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นและเก็บรักษาไว้เป็นต้นฉบับในรูปแบบที่ได้รับการตีพิมพ์ คู่สัญญามีความประสงค์โดยชัดแจ้งให้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหลายถูกร่างขึ้นในภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันในสหรัฐอเมริกา

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และได้เข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายในข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว

Share This