Các Điều Khoảng Sử Dụng 

Chào mừng đến với Website jeunesseglobal.com (Sau đây gọi là “Website”) của Jeunesse Global, LLC (“Jeunesse Global” hoặc “ chúng tôi ” hoặc “ chúng tôi ”). Quí vị (còn gọi là “Người dùng” hay “ User ”) có nhu cầu truy cập vào Website, các Dịch Vụ (đươc định nghĩa dưới đây) mà chúng tôi cung cấp thông qua Website và thông tin, hình ảnh, âm thanh, video, tin nhắn, phần mềm, thông tin liên lạc, nội dung, tổ chức, thiết kế. biên soạn, dịch thuật, các chuyển đổi kỹ thuật số, HTML, XML. mã Jaba và các nôi dung khác có liên quan đến Website (gọi chung là “ Nội Dung”). Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoảng và điều kiện để sử dụng Website và Nội Dung (gọi chung là “Điều Khoảng Sử Dụng ”). Việc truy cập và sử dụng Website cũng như Nội Dung đều phải tuân thủ và không thay đổi các Điều Khoảng Sử Dụng. Bằng việc nhấp vào phím “ Tôi Đồng Ý ” dưới dây, quý vị đã đồng ý sự ràng buộc bời các Điều Khoảng Sử Dụng . Bằng việc nhấp vào phím “ Tôi Không Đồng Ý ” dưới đây, quý vị sẽ không được phép truy cập vào Webste. Xin hãy lưu ý rằng các phần khác của Website có thể chứa các Các Điều Khoảng Và Điều Kiện Sử Dụng khác và/hoặc bổ sung.

Truy cập 

Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị các tài nguyên khác nhau, chẳng hạn như tin tức và thông tin về Jeunesse Gloval, thông tin tài khoảng của quý vị, khả năng liên lạc điện tử cùng với Jeunesse Global, và truy cập vào các Dịch Vụ và thông tin có sẵn liên tục trên Website (gọi chung là “ Dịch Vụ ”). Chúng tôi có toàn tuyền trong việc chấm dứt, chỉnh sửa, hay đình chỉ quyền truy cập của quý vị trên Website, Nội Dung và/hoặc Dịch Vụ trong trường hợp quý vị không tuân thủ theo Điều Khoảng Sử Dụng, hay Hợp Đồng Đăng Ký (gọi là “Hợp Đồng Jeunesse ”) nếu quý vị là nhà phân phối, hoặc trong trường hợp quý vị vi phạm vào các đặc quyền của chúng tôi cũng như đặc quyền của các bên khác.

Bảo mật 

Chính sách bảo mật của chúng tôi được đưa vào, và là một phần của, điều khoản sử dụng này.

Ứng xử 

Quý vị đại diện và bảo đảm rằng (a) quý vị ít nhất phải 18 tuổi, (b) việc quý vị sử dụng các Website và Nội Dung là hợp pháp, và không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào, tại các khu vực pháp lý mà quý vị cư trú hoặc từ đó quý vị sử dụng hoặc truy cập Website, (c) tất cả các thông tin (nếu có) do quý vị cung cấp cho chúng tôi là đúng, (d), quý vị có quyền hợp pháp và khả năng tham gia vào các điều khoản sử dụng, (e) việc quý vị sử dụng Website và Nội Dung phải phù hợp với điều khoản sử dụng (và nếu quý vị là một nhà phân phối của Jeunesse Global, Hợp Đồng Jeunesse và Các Chính Sách Và Thủ Tục), (f) việc quý vị sử dụng các Website và Nội Dung phải phù hợp với tất cả các đối pháp luật và các quy định, (g), quý vị có khả năng giả định, và hãy giả định, bất kỳ rủi ro liên quan đến việc sử dụng các Website và Nội Dung, và (h) quý vị hiểu và chấp nhận các điều khoản, điều kiện và các rủi ro liên quan đến việc sử dụng Website và Nội Dung.

Quý vị không thể sao chép, truyền tải, phân phối, bán hay xuất bản bất kỳ hoặc tất cả các Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ, mà không có hoặc báo trước, sự đồng ý rõ ràng và bằng văn bản của chúng tôi. Trong việc sử dụng Nội Dung, chẳng hạn như in ấn, quý vị không thể bỏ hoặc thay đổi, hoặc gây ra việc thông tin bị loại bỏ hoặc bị thay đổi, bất kỳ thông báo, nhãn hiệu, hay huyền thoại trong hoặc trên các Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông báo bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá, và sự từ chối. Quý vị không thể tạo các sản phẩm của Website hoặc Nội Dung. Trong kết nối với truy cập của quý vị, và / hoặc sử dụng, Website và Nội Dung, quý vị đồng ý không:

 • (i) Sử dụng các Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ nào, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng hoặc sử dụng Website hoặc Nội Dung cho bất cứ mục đích trái pháp luật, trái đạo đức, hoặc bị cấm bởi những điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ áp dụng tại địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc luật, quy chế hay quy định;
 • (ii) Sử dụng các Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ trong bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hay làm hỏng các Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ, hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác và hưởng thụ của các Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ; (iii) Có được, hoặc cố gắng để có được, bất kỳ tài liệu, thông tin, hoặc Nội Dung khác thông qua bất kỳ phương tiện không cố ý làm cung cấp có thông qua Website;
 • (iv) Phá vỡ, hoặc cố gắng để vượt qua bất kỳ tính năng bảo mật của Website;
 • (v) Sửa đổi, xóa, dịch ngược, tháo rời hay bẻ khóa Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ trong bất kỳ cách nào;
 • (vi) Upload, e-mail hoặc truyền theo cách khác đến hoặc thông qua Website hoặc Dịch Vụ, bất kỳ quảng cáo, khuyến mại, hoặc được phép giao tiếp khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, “thư rác”, “điều tra”, không được yêu cầu e-mail, “thư rác”,”thư chuỗi”, “hoặc”hình tháp ảo”;
 • (vii) Tải lên, đăng, email, hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào chứa “trojan”, “worm”, vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính khác, các tập tin, hoặc các chương trình thiết kế hoặc có thể gây cản trở, phá hoại, cản trở hoặc hạn chế các chức năng của Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông;
 • (viii) Sử dụng bất kỳ phương tiện tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn, “spider” điện tử “robot”, hoặc “trình thu thập” để tải dữ liệu từ bất kỳ cơ sở dữ liệu của chúng tôi; hoặc là
 • (ix) Kết hợp dữ liệu từ bất kỳ cơ sở dữ liệu của chúng tôi vào bất kỳ email hay “trang trắng” khác sản phẩm hoặc Dịch Vụ, cho dù dựa trên trình duyệt, dựa trên các ứng dụng phía máy khách độc quyền, hoặc dựa trên web, mà không cần trước, đồng ý rõ ràng và bằng văn bản của chúng tôi.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ 

Trừ khi có quy định khác, Website và Nội Dung của chúng tôi là tài sản của Jeunesse Global, và các chi nhánh, phía cung cấp bản quyền hoặc các bên thứ ba khác và được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền và luật sở hữu trí tuệ khác. Trừ khi được phép định cụ thể trong các Điều khoản Sử dụng, sao chép, phân phối, sử dụng, hoặc ấn phẩm của quý vị về Nội Dung đều bị nghiêm cấm. Không có bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích khác hoặc giấy phép hoặc bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các Nội Dung đang được cấp, được giao hoặc chuyển giao trong các Điều khoản Sử dụng hoặc vì lý do truy cập của quý vị, và sử dụng của, Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ.

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và bản quyền hiển thị trên Website hoặc trong Nội Dung này là độc quyền cho chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng của chúng. Quý vị có được không có quyền hoặc giấy phép hoặc cho bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại hoặc bản quyền hiển thị trên Website.

Truy cập vào các Website và Nội Dung, và sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, đang được cung cấp cho chỉ để sử dụng phục vụ cho việc kinh doanh của quý vị. Quý vị không thể tái sản xuất, tái xuất bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép, truyền lại, bán, hoặc sao chép nội dung của Website hoặc Nội Dung, hoặc bán lại hoặc làm cho Dịch Vụ của chúng tôi có sẵn cho những người khác. Tất cả các quyền trong và đối với Website và Nội Dung của chúng tôi không được cấp trong các Điều Khoản Sử Dụng thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc phía cung cấp giấy phép.

Thông Tin Bí Mật Và Độc Quyền 

Trong quá trình quý vị sử dụng Website, quý vị có thể truy cập vào thông tin bí mật và độc quyền cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của, bên cấp phép, hoặc các tổ chức tương tự khác của chúng tôi. Thuật ngữ “Thông Tin Độc Quyền” có nghĩa là bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đó là độc quyền và bí mật cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp, bên cấp giấy phép hoặc các tổ chức tương tự khác của chúng tôi, và bao gồm bất kỳ các thông tin sau và vật liệu được cấp phép, sở hữu hoặc được phát triển bởi bất kỳ bên đó hoặc các đại lý của nó: hồ sơ và kế hoạch kinh doanh; thông tin kinh doanh; xây dựng và thông số kỹ thuật sản phẩm; kế hoạch và chiến lược tiếp thị; báo cáo tài chính; danh sách nhà phân phối và các thông tin, gia phả, phương án bồi thường và thông tin tài chính, danh sách khách hàng và hồ sơ; thông tin kĩ thuật; sáng chế; Thiết kế sản phẩm; thông tin; Dịch Vụ; cơ cấu giá; giảm giá; chương trình và danh sách máy tính; mã nguồn và / hoặc mã đối tượng; phần mềm; và bất kỳ Thông Tin Độc Quyền khác như vậy. Quý vị hiểu và thừa nhận rằng những Thông Tin Độc Quyền được sở hữu, thu được hoặc được cấp phép là của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp, bên cấp phép, hoặc các tổ chức tương tự khác của chúng tôi, bằng việc đầu tư đáng kể thời gian, công sức và chi phí, và rằng Thông Tin Độc Quyền là một giá trị, đặc biệt và độc đáo và là tài sản của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp, bên cấp phép, hoặc các tổ chức tương tự khác của chúng tôi, trong đó cung cấp cho chúng tôi một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Do đó, quý vị phải giữ bí mật và không tiết lộ các Thông Tin Độc Quyền cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý vị phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng và sử dụng trái phép hoặc tiết lộ các Thông Tin Độc Quyền. Nếu quý vị bị bắt buộc thi hành theo pháp luật, quy định hoặc quy trình pháp lý buộc phải tiết lộ bất kỳ Thông Tin Độc Quyền, quý vị phải kịp thời báo cho chúng tôi để chúng tôi để tìm kiếm một lệnh bảo vệ hay phương pháp thích hợp khác. Bên cạnh đó, nếu quý vị trở nên bắt buộc phải tiết lộ bất kỳ Thông Tin Độc Quyền, quý vị chỉ tiết lộ phần Thông Tin Độc Quyền mà quý vị bắt buộc phải tiết lộ có xác nhận theo quan điểm pháp lý của luật sư của quý vị. Theo yêu cầu của chúng tôi, quý vị sẽ hoàn trả lại tất cả các tài liệu có chứa Thông Tin Độc Quyền.

Sự Bồi Thường 

Quý vị sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và bên cấp phép, các chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu phụ, nhà cung cấp thông tin, các nhà cung cấp, các luật sư, các đại lý, các bậc cha mẹ, công ty con và các đơn vị trực thuộc, và các chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu phụ, các luật sư, các đại lý, các bậc cha mẹ, công ty con và các đơn vị trực thuộc của mỗi nước (gọi chung là “ các Bên Affiliated của chúng tôi ”) khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, mất mát, khiếu nại, bồi thường thiệt hại, phù hợp với, bản án, chi phí hoặc chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí luật sư hợp lý, liên quan đến (a) do quý vị không tuân thủ bất kỳ của các Điều khoản và Điều kiện hoặc (b) sử dụng Website hoặc Nội Dung. Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn trả, bảo vệ, bồi thường, hoặc giữ quý vị vô hại phát sinh từ, liên quan đến, hoặc phát sinh từ, các Điều khoản và Điều kiện, các Website, hay việc truy cập hoặc sử dụng của quý vị đối với Website hoặc Nội Dung.

Các từ chối 

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ SỰ PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH SẴN CÓ, TÍNH KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC CỦA CÁC TRANG WEB, CÁC DỊCH VỤ HOẶC CÁC NỘI DUNG TRÊN CÁC TRANG WEB VỚI MỤC ĐÍCH NÀO. ĐẾN MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, CÁC TRANG WEB VÀ TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG NHƯ VẬY, CÁC DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ LÀ”, “VỚI TẤT CẢ LỖI LẦM”, VÀ “SẴN CÓ.” CHÚNG TA CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, THỂ HIỆN VÀ NGỤ Ý, PHÁT SINH RA KHỎI, HOẶC LIÊN QUAN, CÁC TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM CỦA KHÔNG VI PHẠM, TÍNH THƯƠNG MẠI, VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH BỞI LUẬT, ĐẠO LUẬT, SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI HOẶC KHÓA HỌC CÁC GIAO DỊCH VÀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ VÀ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG QUẢ TỪ SỰ THAM GIA CỦA BẠN TRONG BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI. 

SỬ DỤNG CỦA BẠN CỦA TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG LÀ NGUY CƠ DUY NHẤT CỦA BẠN. MẶC DÙ NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN, NÓ CÓ THỂ LÀ LỖI THỜI VÀ / HOẶC CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỰ BẤT LỰC HAY THẤT BẠI (VÌ LÝ DO BẤT KỲ) CỦA BẠN ĐỂ TRUY CẬP VÀO CÁC TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG HOẶC SỬ DỤNG HOẶC NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NỘI DUNG, HOẶC MUA HÀNG CỦA BẠN TỪ CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC TRANG WEB, CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM HOẶC CÁC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. 

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC DUY TRÌ BẤT KỲ DỮ LIỆU NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC CHO VIỆC XÓA, THAM NHŨNG, TIÊU HUỶ, THIỆT HẠI, MẤT MÁT HAY THẤT BẠI CỦA BẤT KỲ DỮ LIỆU NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC CHO BẤT KỲ BÊN THỨ BA TRUY CẬP VÀO BẤT KỲ DỮ LIỆU NGƯỜI TIÊU DÙNG. 

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN NHƯ MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG, NẾU CÓ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. KẾT QUẢ CÁ NHÂN CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ BAO GỒM CỤ TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH, NHỮNG NỖ LỰC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MỘT CÁ NHÂN. BẠN NÊN TÌM NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA CÁC CHUYÊN GIA CÓ TRÌNH ĐỘ NHƯ MỘT KẾ TOÁN, LUẬT SƯ VÀ / HOẶC CỐ VẤN CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN. 

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ SỰ PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH SẴN CÓ, TÍNH KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC CỦA CÁC TRANG WEB, CÁC DỊCH VỤ HOẶC CÁC NỘI DUNG TRÊN CÁC TRANG WEB VỚI MỤC ĐÍCH NÀO. ĐẾN MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, CÁC TRANG WEB VÀ TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG NHƯ VẬY, CÁC DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ LÀ”, “VỚI TẤT CẢ LỖI LẦM”, VÀ “SẴN CÓ.” CHÚNG TA CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, THỂ HIỆN VÀ NGỤ Ý, PHÁT SINH RA KHỎI, HOẶC LIÊN QUAN, CÁC TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM CỦA KHÔNG VI PHẠM, TÍNH THƯƠNG MẠI, VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH BỞI LUẬT, ĐẠO LUẬT, SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI HOẶC KHÓA HỌC CÁC GIAO DỊCH VÀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ VÀ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG QUẢ TỪ SỰ THAM GIA CỦA BẠN TRONG BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI. SỬ DỤNG CỦA BẠN CỦA TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG LÀ NGUY CƠ DUY NHẤT CỦA BẠN. MẶC DÙ NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN, NÓ CÓ THỂ LÀ LỖI THỜI VÀ / HOẶC CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỰ BẤT LỰC HAY THẤT BẠI (VÌ LÝ DO BẤT KỲ) CỦA BẠN ĐỂ TRUY CẬP VÀO CÁC TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG HOẶC SỬ DỤNG HOẶC NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NỘI DUNG, HOẶC MUA HÀNG CỦA BẠN TỪ CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC TRANG WEB, CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM HOẶC CÁC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC DUY TRÌ BẤT KỲ DỮ LIỆU NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC CHO VIỆC XÓA, THAM NHŨNG, TIÊU HUỶ, THIỆT HẠI, MẤT MÁT HAY THẤT BẠI CỦA BẤT KỲ DỮ LIỆU NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC CHO BẤT KỲ BÊN THỨ BA TRUY CẬP VÀO BẤT KỲ DỮ LIỆU NGƯỜI TIÊU DÙNG. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN NHƯ MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG, NẾU CÓ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. KẾT QUẢ CÁ NHÂN CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ BAO GỒM CỤ TÀI CHÍNH TÌNH HÌNH, NHỮNG NỖ LỰC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MỘT CÁ NHÂN. BẠN NÊN TÌM NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA CÁC CHUYÊN GIA CÓ TRÌNH ĐỘ NHƯ MỘT KẾ TOÁN, LUẬT SƯ VÀ / HOẶC CỐ VẤN CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN. HƠN NỮA, CHÚNG TA VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC CÁC VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB THÍCH HỢP HOẶC CÓ SẴN ĐỂ SỬ DỤNG TRONG TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ ĐỊA LÝ. NẾU BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB, CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT CỨ VẬT LIỆU HOẶC CÔNG NGHỆ HIỆN CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB BÊN NGOÀI CÁC TIỂU BANG CỦA MỸ, BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC LUẬT ÁP DỤNG, BAO GỒM CẢ CÁC QUY ĐỊNH HẠN CHẾ, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA CÁC NƯỚC KHÁC. CHÚNG TA CŨNG KHÔNG CŨNG KHÔNG PHẢI BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP, ĐỐI TÁC HOẶC CÁC CHI NHÁNH BẢO ĐẢM TRANG WEB ĐÓ, CÁC MÁY CHỦ CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ E-MAIL ĐƯỢC GỬI TỪ CÁC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, ĐỐI TÁC HOẶC CÁC CHI NHÁNH LÀ MIỄN PHÍ CỦA VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.

Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ 

Bằng một ví dụ, và không phải là một giới hạn, quý vị đồng ý rằng khi sử dụng Nội Dung của chúng tôi, Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào khác của Website, quý vị sẽ không:

 • (i) Sửa đổi, xóa, dịch ngược, tháo rời hay bẻ khóa Website, Nội Dung hoặc Dịch Vụ trong bất kỳ cách nào;
 • (ii) Phỉ báng, lăng mạ, quấy rỗi, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác;
 • (iii) Sử dụng các Dịch Vụ trừ khi được quy định rõ trong điều khoản sử dụng hoặc xuất bản, truyền, sao chép, tái sản xuất, e-mail, tải lên, phân phối, hoặc phổ biến (hoặc sử dụng Website hoặc Nội Dung để làm bất cứ việc nói trên với tôn trọng) vào bất kỳ không phù hợp, xúc phạm, phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật, tên, tài liệu, hoặc các thông tin;
 • (iv) Tải lên những file chứa phần mềm hoặc các tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi quý vị sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả đồng ý cần thiết;
 • (v) Tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm khác tương tự hoặc chương trình có thể làm hỏng các hoạt động của các máy tính khác;
 • (vi) Quảng cáo hoặc cung cấp để bán hoặc mua bất cứ hàng hoá hoặc Dịch Vụ vì bất cứ mục đích kinh doanh, trừ khi Dịch Vụ đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó;
 • (vii) Thực hiện hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, các cuộc thi, các chương trình kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư rác, được yêu cầu e-mail, hoặc bất kỳ quảng cáo, khuyến mại, hoặc được phép giao tiếp;
 • (viii) Tải tệp được đăng bởi người sử dụng của Dịch Vụ mà quý vị biết hoặc đáng lẽ phải biết, không thể được phân phối một cách hợp pháp theo cách đó;
 • (ix) Làm sai hoặc xoá thẩm quyền tác giả, thông báo thích hợp pháp hoặc khác hoặc hiệu chủ quyền hoặc nhãn mác của nguồn gốc hoặc nguồn gốc của phần mềm, hoặc các tài liệu khác chứa trong một file được tải lên;
 • (x) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào khác của Website hoặc Nội Dung;
 • (xi) Xâm phạm bất cứ chỉ số hạnh kiểm hoặc các hướng dẫn khác có thể được áp dụng cho một Dịch Vụ cụ thể hoặc bất kỳ phần nào khác của Website hoặc Nội Dung;
 • (xii) Harvest hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ e-mail, mà không có, thể hiện, và sự đồng ý trước bằng văn bản;
 • (xiii) Xâm phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định;
 • (xiv) Sử dụng các Dịch Vụ nếu quý vị đang nằm trong một quốc gia cấm vận của Hoa Kỳ hoặc là trên danh sách của công dân đặc biệt dành riêng cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ; hoặc là
 • (xv) Chia sẻ mật khẩu của quý vị, để cho bất cứ ai truy cập khác tài khoản của quý vị, hoặc làm bất cứ điều gì khác mà có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của tài khoản của quý vị.

Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Dịch Vụ, Website hoặc Nội Dung. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch Vụ và loại bỏ bất cứ vật liệu tuỳ ý của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến hành vi giám sát hoặc thiếu sót của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy tắc, quy định, quy trình quy phạm pháp luật, hoặc theo yêu cầu của chính phủ, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu, toàn bộ hoặc một một phần, tuỳ ý của chúng tôi.

Tài liệu được tải lên một Dịch Vụ có thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sao chép, và / hoặc sự phổ biến. Quý vị chịu trách nhiệm trong việc tôn trọng những giới hạn đó nếu quý vị tải xuống các tài liệu này

Thông Tin Cung Cấp Cho Chúng Tôi 

Phụ thuộc vào các chính sách bảo mật, bất kỳ và tất cả các thông tin, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video, và các tác phẩm của tác giả mà quý vị cung cấp cho chúng tôi, bao gồm tất cả các ý kiến ​​và đề xuất (gọi chung là “ Nội Dung Tạo Bởi Khách ”), quý vị cấp cho chúng tôi sự không độc quyền, chuyển nhượng, chuyển giao, chuyển giao giấy phép, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, miễn phí và thanh toán đầy đủ giấy phép sử dụng, sở hữu, sao chép, phân phối, bán, cấp phép, tiết lộ, hiển thị công khai, thực hiện, sửa đổi, làm, đã được làm, nhập khẩu, xuất khẩu và sản phẩm phái sinh từ Nội Dung Tạo Bởi Khách thông qua nhiều tầng phân phối trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hiện tại hay được phát minh sau này.

Không có sự bồi hoàn nào liên quan đến việc sử dụng Nội Dung Tạo Bởi Khách, như đã nói ở đây. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng bất kỳ Nội Dung Tạo Bởi Khách mà do quý vị cung cấp và có thể loại bỏ bất kỳ Nội Dung Tạo Bởi Khách bất cứ lúc nào tuỳ ý của chúng tôi.

Bằng việc đưa lên, tải lên, cung cấp, hoặc gửi Nội Dung Tạo Bởi Khách của quý vị, quý vị đại diện và bảo đảm rằng quý vị sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến Nội Dung Tạo Bởi Khách như đã mô tả trong phần này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết cho quý vị để cung cấp, đưa lên, tải lên, nhập vào, hoặc nộp các Nội Dung Tạo Bởi Khách.

Quý vị chịu trách nhiệm pháp lý.cho tất cả Nội Dung Tạo Bởi Khách được ải lên, đăng, hoặc lưu trữ thông qua việc quý vị sử dụng các Dịch Vụ

Dịch Vụ của chúng tôi có thể bao gồm các dịch vụ bảng thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, các Website cá nhân, lịch, và / hoặc các cơ sở tin khác được thiết kế để cho phép quý vị tải lên hoặc phân phối thông tin, tài liệu và các nội dung khác, hoặc để giao tiếp với cộng đồng lớn hoặc một nhóm người. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin, hình ảnh, đồ họa, dữ liệu, văn bản, tập tin, liên kết, phần mềm, tin nhắn, thông tin liên lạc, và các vật liệu khác (the “ Nội Dung Người Dùng Cuối ”) mà quý vị (hoặc người sử dụng tài khoản của quý vị) công khai hay riêng tư xuất bản, bài, phân phối, trưng bày, phổ biến, hoặc truyền qua Website. Chúng tôi không kiểm soát hay nhất thiết phải theo dõi các Nội Dung Người Dùng Cuối được đăng trên Website, và như vậy, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn, hoặc chất lượng của những Nội Dung Người Dùng Cuối . Chúng tôi có quyền, tuỳ ý và tuyệt đối, để chỉnh sửa, xóa, hoặc ghi lại bất kỳ Nội Dung Người Dùng Cuối nào xuất hiện trên các Website. Quý vị hiểu rằng khi vào hoặc sử dụng Website có thể khiến quý vị tiếp xúc với các Nội Dung Người Dùng Cuối gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm đối với quý vị. Quý vị đồng ý sử dụng Dịch Vụ chỉ để thông báo, gửi và nhận tin nhắn và những thành phần phù hợp và liên quan đến một Dịch Vụ cụ thể. Quý vị cấp cho chúng tôi một hạn chế không độc quyền, chuyển nhượng, chuyển nhượng, chuyển giao giấy phép, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, miễn phí và thanh toán đầy đủ các giấy phép sử dụng, sở hữu, sao chép, phân phối, bán, cấp phép, tiết lộ, hiển thị công khai, thực hiện, sửa đổi, thực hiện, đã thực hiện, nhập khẩu, xuất khẩu và sản phẩm phái sinh của các Nội Dung Người Dùng Cuối cho mục đích cung cấp cho quý vị các Dịch Vụ mà các Nội Dung Người Dùng Cuối đã được cung cấp.

Thông Báo Đặc Biệt Đối Với Vi Phạm Bản Quyền 

Quý vị không thể sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi để xâm phạm quyền tác giả. Chúng tôi sẽ chấm dứt Dịch Vụ cho bất cứ ai mà chúng tôi nhận thấy liên tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi vi phạm luật bản quyền. TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ ĐÓ LÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ PHÙ HỢP VÀ TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC LUẬT BẢN QUYỀN HIỆN HÀNH.

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động chúng tôi cho là thích hợp nếu chúng tôi cảm thấy các hành vi mà chúng tôi tin là không phù hợp với các yêu cầu của chính sách này, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ phần mềm nào tích hợp với chúng, các Điều Khoản của Sử đối với Website này hay các luật được ban hành.

Trách Nhiệm Hữu Hạn 

ĐẾN MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HOẶC DO HẬU QUẢ THIỆT HẠI (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC KIỆN TỤNG), (I) PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN TRONG SỰ PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG HOẶC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (II) PHÁT SINH TỪ HOẶC TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG, HOẶC VỚI SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LẠM DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, ĐỒ HỌA LIÊN QUAN, VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB, (III) BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC THIẾU, HOẶC (IV) NẾU KHÔNG PHÁT SINH HOẶC DO MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN CỦA BẠN, CHO DÙ DỰA TRÊN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH , SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, DO SƠ SUẤT), HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. 

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC MẠNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG THỂ TIẾP CẬN HOẶC KHÔNG CÓ SẴN, MÁY CHỦ, CÁC VỆ TINH, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET, CÁC TRANG WEB, HOẶC CÁC KẾT NỐI KHÁC, HOẶC CHO MISCOMMUNICATIONS, THẤT BẠI, LỘN XỘN, TRANH GIÀNH, CHẬM TRỄ HOẶC SAI ĐỊA CHỈ MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁP TRUYỀN ĐI, HOẶC CHO BẤT KỲ TRỤC TRẶC KỸ THUẬT, THẤT BẠI HAY KHÓ KHĂN. 

NHỮNG HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ NÊU TRÊN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP ÁP DỤNG, TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, DO SƠ SUẤT) HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG KHÁC. BẤT KỲ KHOẢN TUYÊN BỐ VÔ HIỆU ĐƯỢC COI LÀ TÁCH VÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU LỰC HOẶC THỰC THI PHẦN CÒN LẠI CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.

Các Liên Kết 

Website có thể, bất cứ lúc nào, có chứa các liên kết đến hoặc tham khảo từ Trang Của Bên Thứ Ba, tài nguyên và các nhà quảng cáo (gọi chung là, “ Trang Của Bên Thứ Ba ”). Quý vị liên kết đến Trang Của Bên Thứ Ba là nguy cơ của riêng quý vị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ Nội Dung, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên, báo cáo, hoặc các thông tin khác được thực hiện trên các Trang Của Bên Thứ Ba. Chúng tôi không điều tra, theo dõi, kiểm tra hoặc Trang Của Bên Thứ Ba về tính chính xác hay đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các Trang Của Bên Thứ Ba, chúng tôi cũng chịu trách nhiệm về tính thẩm mỹ, hấp dẫn, phù hợp để thưởng thức hoặc chủ quan chất lượng của Nội Dung thông tin, quảng cáo, sản phẩm hoặc vật liệu khác làm sẵn có trên hoặc thông qua Trang Của Bên Thứ Ba. Chúng tôi đang cung cấp những liên kết này đến quý vị chỉ như là một tiện nghi và có thể ngừng cung cấp liên kết như vậy bất cứ lúc nào tuỳ ý của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Không có chứng thực của bất kỳ bên thứ ba Nội Dung, thông tin, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên, lời tuyên bố, hàng hóa, Dịch Vụ hoặc sản phẩm được thể hiện hay ngụ ý của bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc Nội Dung của bất kỳ Trang Của Bên Thứ Ba chứa trong, gọi, bao gồm trên, hoặc liên kết từ hay sang, Website. Nếu quý vị quyết định để thoát khỏi Website và truy cập vào các Trang Của Bên Thứ Ba, quý vị làm như vậy nguy cơ của riêng quý vị. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hay bất kỳ nhà cung cấp có liên quan chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, với mọi mất mát, tổn thương hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra cho quý vị kết hợp với việc sử dụng, hay tin tưởng vào bất cứ Nội Dung, thông tin, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên, lời tuyên bố, hàng hóa, Dịch Vụ hoặc sản phẩm có sẵn trên đó Trang Của Bên Thứ Ba. Quý vị nên trực tiếp bất kỳ mối quan tâm đến quản trị viên hoặc quản trị Website tương ứng Trang Của Bên Thứ Ba. Bất kỳ liên kết với Trang Của Bên Thứ Ba không có nghĩa là chúng tôi có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ biểu tượng nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng hay bản quyền hiển thị trong hoặc truy cập thông qua các liên kết đó, hoặc bất kỳ Trang Của Bên Thứ Ba liên quan được ủy quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, logo hoặc biểu tượng bản quyền của chúng tôi.

Liên Kết Đến Website Của Công Ty Chúng Tôi 

Nếu quý vị là một nhà phân phối của Jeunesse Global, quý vị được cấp một hạn chế, không độc quyền để tạo ra một liên kết siêu văn bản đến các Website từ các Website tự sao chép chúng tôi cung cấp cho quý vị, cung cấp liên kết đó được phù hợp với điều khoản sử dụng, Hiệp định Jeunesse và Chính sách và thủ tục của chúng tôi. Quý vị không thể tạo một ấn tượng rằng bất kỳ tên miền phụ trên Website là một phần của Website của quý vị. Quyền có giới hạn này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

Việc Thay Đổi 

Chúng tôi có quyền, tuỳ ý của chúng tôi, để thay đổi, sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Quý vị nên đọc các Điều khoản Sử dụng định kỳ thay đổi. Nếu quý vị sử dụng Website sau khi chúng tôi đăng thay đổi điều khoản sử dụng, quý vị sẽ được coi là đã chấp nhận các Điều khoản thay đổi sử dụng.

Luật Quản Lý 

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được quản lý và diễn giải và thi hành theo đúng luật pháp của bang Florida, mà không quan tâm đến các xung đột nguyên tắc của pháp luật. Bất kỳ nguyên nhân của hành động của quý vị về Website phải được lập trong vòng hai năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn từ bỏ và bị cấm. Bất kỳ hành động pháp lý liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ được đưa ra tòa án bang và liên bang nằm ở Seminole County, Florida. Các bên đồng lòng thẩm quyền và địa điểm như vậy.

Xử Lý Giảm Nhẹ Đối Với Việc Vi Phạm 

Trong trường hợp vi phạm thực tế hoặc bị đe dọa của các Điều khoản Sử dụng này, các Điều khoản Sử dụng có thể được thực thi bởi tình tiết giảm nhẹ hoặc hoạt động cụ thể mà không cần bằng chứng về thiệt hại thực tế nhưng khi bằng chứng tất cả các yêu cầu khác cho việc cấp cứu trợ như vậy, ngoài bất kỳ và tất cả các biện pháp có sẵn khác.

Thông Tin Khác 

Các quy định của các Điều khoản Sử dụng là tách, và trong trường hợp nào của các Điều khoản sử dụng được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện, vô hiệu hoặc không thực thi này sẽ không cách nào ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc thực thi các quy định còn lại. từ bỏ chúng tôi về một hành vi vi phạm các quy định của các Điều khoản Sử dụng của quý vị sẽ không hoạt động hay được hiểu như một sự khước từ của chúng tôi về bất kỳ vi phạm tiếp theo của quý vị.

Mục này và các quy định của các Điều khoản Sử dụng giải quyết sự từ chối của cơ quan đại diện và bảo đảm, nghĩa vụ bồi thường, sở hữu trí tuệ và pháp luật quản, sẽ tiếp tục việc chấm dứt các Điều khoản sử dụng.

Điều khoản sử dụng không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp mà chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi, cấp phép, hoặc các tổ chức tương tự khác, có thể có theo bí mật thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá hoặc các luật khác.

Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi, và bất kỳ người dùng cuối nhấp chuột qua các hiệp định nêu trên Website, và nếu quý vị là một nhà phân phối của Jeunesse Global, Hiệp Jeunesse của quý vị và các chính sách và thủ tục, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về với đến việc sử dụng của quý vị của Website, và thay thế mọi thoả thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng. Không từ bỏ bởi một trong hai bên của bất kỳ vi phạm hoặc mặc định dưới đây sẽ được coi là từ bỏ các vi phạm trước hoặc sau hoặc mặc định. Các tiêu đề mục sử dụng ở đây là để thuận tiện và không được đưa ra bất kỳ khẩu hợp pháp.

Một phiên bản in của các Điều khoản sử dụng và của bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận tại trọng tài hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên, hoặc liên quan đến, điều khoản sử dụng với cùng mức độ và tùy thuộc vào các điều kiện tương tự như khác tài liệu kinh doanh và hồ sơ ban đầu được tạo ra và duy trì ở dạng in. Đó là mong muốn của các bên là các Điều khoản sử dụng và tất cả các tài liệu liên quan được in ở tiếng Anh như tiếng tại Hoa Kỳ.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC WEBSITE, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, HIỂU HỌ VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN Ở ĐÂY, ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO THỜI GIAN.

Share This